Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Stina Olsson

Till trafikantgruppen gående hör både människor som rör sig till fots och personer som använder rullstol, rollator och liknande hjälpmedel. Stadens gångmiljöer ska främja både rörelse/transport och vistelse. Möjlighet ska finnas för alla att gå till stora/viktiga målpunkter. Gångstråk ska vara säkra, gena och sammanhängande utan avbrott.

Universell utformning ska eftersträvas så att stadens gångmiljöer blir inkluderande. Det innebär bland annat att de ska vara utformade så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram. Genom att planera och utforma utifrån barns, äldres och människors olika förmåga och funktionalitet, kan användbarheten av stadens gator, torg och platser öka.

Ytskiktet är en av de viktigaste aspekterna för att möta gåendes krav på användbarhet, framkomlighet, säkerhet och fysisk tillgänglighet. Särskilt viktigt är det för personer med funktionsnedsättning. Se vidare 3KA Markbeläggning.

Gående ska kunna röra sig hinderfritt. Vid utrymmesplanering ska möblering och utrustning därför ses som en egen kategori för att säkra att det finns både en fri rörelseyta och plats för den möblering som behövs. Se vidare 3BA Utrymme gångtrafik.

Gående behöver i många fall separeras mot andra trafikslag. Se vidare 3BB Separering gångtrafik.

För att gångytor ska vara tillgängliga ska det finnas möjlighet att vila längs vägen, vilket är särskilt viktigt vid backar och trappor. Se vidare 3BE Ramp, 3BF Trappa, och 3ME Soffor och sittplatser. Ledning och orienterbarhet är särskilt viktigt för personer med nedsatt syn eller kognitiv förmåga. Se vidare 3BC Ledstråk.

Gångbanor och dess omgivning ska vara belysta för att gående ska kunna orientera sig och känna sig trygga. Se vidare 3L Belysning.