Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Här beskrivs hur ritningsmallarna (templates) i AutoCAD, dwt-format, är uppbyggda och hur de ska användas. Formatet för leverans finns beskrivet i TH kap 12DA1 Format. De olika användningsområdena som varje enskild mall har finns även beskrivna i detalj i TH kap 12CE1.2 – 12CE1.18.

Det har påbörjats ett arbete att föra över och implementera Bygghandlingar 90 i alla standardritningar och ritningsmallar men detta är inte färdigställt. Vissa ritningsmallar är anpassade för stadsmiljöförvaltningens verksamhetssystem, så att när ritningen är färdigställd kan den lätt implementeras in i verksamhetssystemen.

Dwt-filerna är uppbyggda på följande sätt:

  • De flesta har en lagerstruktur enligt Bygghandlingar 90.
  • I majoriteten av mallarna ska man rita i modellrymden i meter och i pappersrymden i millimeter. Undantaget är de flesta spårritningarna.
  • I modellrymden finns alla linjeobjekt och linjetyper lagda i rätt lager med en förklarande text som man hämtar egenskaperna ifrån när man ritar i modellrymden. När ritningen är färdigställd raderas övrigt som inte används i modellrymden.
  • På samma sätt finns detta även i pappersrymden och man jobbar på samma sätt som i modellrymden. Radera det som inte används när ritningen är färdigställd.
  • De flesta templates ritar man i enheten meter i modellrymden och man har 360° med nollan i öster.
  • Det finns templates där man ritar i mm i modellrymden. Dessa är till största delen i spårritningarna. Dessa ska ritas i 400° gon.
  • Ctb-filen TKplot.ctb (baseras på Bygghandlingar 90) ska användas vid utskrift. Templates fungerar vid utskrift om lagerna är satta till ”ByLayer”.
  • Skillnaden mellan standardritningarna och ritningsmallarna är att standardritningarna är framtagna av experter för att skapa en tekniskt bra lösning för specifika områden. Ritningsmallarna används som grund för att användas i projekteringar och för att effektivisera ritningsprocessen.

För att se vilka övriga krav som ställs på handlingar som levereras till stadsmiljöförvaltningens förvaltare och förvaltningssystem, se 12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar  med underkapitel.

För att underlätta konstruktion av trafiksignalsritningar finns det i ”0018-Ritningsmall trafiksignal” inlagt ett 40-tal trafiksignalsymboler. Alla symbolerna för trafiksignaler börjar med namnet ”TS-”. Där symbolerna har attribut redigeras attributet med kommandot ”ATE”.