Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

En etableringsplan ska visa på möjlighet att på ett tillfredsställande sätt skydda den vegetation som ska sparas, innan arbetet påbörjas. Planen ska godkännas av berörd parkförvaltare eller planeringsledare träd, se kompetens ”Träd” till höger på sidan.  

För att minska packningsskador i marken ska skyddsplåtar användas och typ av maskin ska anpassas efter markens bärighet. Packningsskador får ej uppstå.

Sammanhängande vegetationsytor utan träd ska skyddas genom hägnad 2 m utanför det skydds- värda området med TROAX-stängsel eller likvärdigt. För sammanhängande vegetationsytor med träd se ritningarna A4:A och A4:B
 
Går det ej att skydda träd enligt ritningarna A4:A eller A4:B, ska berörd parkförvaltare kontaktas Efter godkännande av parkförvaltare kan TROAX-stängsel eller likvärdigt användas.

Dokumentet ”Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0” till höger på sidan är inte tvingande utan ett exempeldokument. 

Dokument
Ritningar
Kontakter