Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Risken för erosion ska alltid beaktas.

Ytvatten leds bort genom överdiken, dräneringsledningar eller makadamdräner, som läggs avskärande i cirka 45 grader utmed slänten.

Slänter i anslutning till större hårdgjorda ytor, vilka ger stora vattenflöden, bekläds med makadam, eller i mer iögonenfallande områden, med till exempel storgatsten eller kullersten.

Källsprång och erosionskänsliga partier åtgärdas alltid direkt när de uppmärksammas. Åtgärder kan vara överdiken, dräneringsledningar eller makadamdräner i 45 graders vinkel i slänten, samt beklädnad med samkross.

Runt dagvattenbrunnar placerade i diken hårdgörs cirka 0,5 meter, se standardritning 5550.

Gräsbesådda grunda diken med liten lutning i längsled kan erfordra dränering för att kunna klippas. (Gäller skötselklass Gräsmatta A-D).

Standardritning 4563 ska användas vid detaljutformningen av normalsektioner.

Minsta lutning på större ej hårdgjord yta som ej dräneras bör vid nyanläggning vara cirka 2 %. Om ytan dräneras kan lutningen minskas till 1 %.