Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Risken för erosion ska alltid beaktas.

Ytvatten leds bort genom överdiken, dräneringsledningar eller makadamdräner, som läggs avskärande i cirka 45 grader utmed slänten.

Slänter i anslutning till större hårdgjorda ytor, vilka ger stora vattenflöden, bekläds med makadam, eller i mer iögonenfallande områden, med till exempel storgatsten eller kullersten.

Källsprång och erosionskänsliga partier åtgärdas alltid direkt när de uppmärksammas. Åtgärder kan vara överdiken, dräneringsledningar eller makadamdräner i 45 graders vinkel i slänten, samt beklädnad med samkross.

Runt dagvattenbrunnar placerade i diken hårdgörs cirka 0,5 meter, se standardritning 5550.

Gräsbesådda grunda diken med liten lutning i längsled kan erfordra dränering för att kunna klippas. (Gäller skötselklass Gräsmatta A-D).

Standardritning 4563 ska användas vid detaljutformningen av normalsektioner.

Minsta lutning på större ej hårdgjord yta som ej dräneras bör vid nyanläggning vara cirka 2 %. Om ytan dräneras kan lutningen minskas till 1 %.

Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.