Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Nedan följer ett urval av de vanligaste lagarna och föreskrifterna inom stadsmiljöförvaltningens verksamhetsområde. Det gäller bland annat inom väghållning, byggande av väg, vägmärken, trafikregler, yrkestrafik, säkerhet vid tunnelbana och spårväg, miljö, kollektivtrafik, tillgänglighet.

I Trafikförordningen kap 10 anges vilka lokala trafikföreskrifter som kommunen, Länsstyrelsen och Trafikverket får fatta beslut om.

Anläggningslagen (AL)
SFS nr: 1973:1149
Omfattning: Lagen definierar gemensamhetsanläggningar och vilka regler som gäller för dessa.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd ALM 2
BFS nr: 2011:5
Omfattning: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader

Boverkets föreskrifter och allmänna råd HIN 3
BFS nr: 2011:13
Omfattning: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser

Förordning om kollektivtrafik
SFS nr: 2011:1126

Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.
Förordning (2004:531) är en förordning om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid järnväg, tunnelbana och spårväg.

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader
SFS nr: 2015:216
Omfattning: Bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader.
Kulturmiljölagen
SFS nr: 1988:950
Omfattning: Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.

Förordning om vägtrafikdefinitioner
SFS nr: 2001:651
Omfattning: Förordningen gäller i anslutning till lagen om vägtrafikdefinitioner och innehåller definitioner utöver de som finns i den. Definitionerna är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs. Definitioner finns exempelvis av cirkulationsplats, cykelbana, gågata, gångfartsområde, parkering och övergångsställe.
Förordning om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
SFS nr: 1990:1165
Omfattning: Förordningen innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Lag om kollektivtrafik
SFS nr: 2010:1065
Omfattning: Lagen innehåller bland annat bestämmelser gällande ansvar för region.

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
SFS nr: 1990:1157
Omfattning: lagen styr hur spårväg och tunnelbana ska hanteras, till lagen finns sedan förordning och en mängd föreskrifter. Spårväg går inte under vägtrafiklagstiftning mer än nämna paragrafer i förordningen eller om det specifikt står spårväg.

Lag om vägtrafikdefinitioner
SFS nr: 2001:559
Omfattning: Lagen innehåller beteckningar och definitioner för olika fordon.

Miljöbalken

SFS nr: 1998:808
Omfattning: Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Plan- och byggförordning
SFS nr: 2011:338

Plan- och Bygglag (PBL)
SFS nr: 2010:900
Omfattning: I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.

Trafikförordning (TrF)
SFS nr: 1998:1276
Omfattning: Förordningen innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng.

Vägförordning
SFS nr: 2012:707
Omfattning: Förordning som gäller allmän väg och innehåller föreskrifter i anslutning till väglagen.

Väglag
SFS nr: 1971:948
Omfattning: Väglagen gäller allmän väg och beskriver bland annat väghållning, byggande av väg, upplåtande av mark, ordnings-och säkerhetsföreskrifter.

Vägmärkesförordningen (VMF)
SFS nr: 2007:90
Omfattning: Förordningen innehåller bestämmelser om anvisningar för trafik och utmärkning på väg och i terräng med hjälp av vägmärken och tilläggstavlor, trafiksignaler, vägmarkeringar, andra trafikanvisningsanordningar och tecken av vakt samt säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg samt tecken av polisman.

Yrkestrafikförordning
SFS nr: 2012:237
Omfattning: Innehåller föreskrifter om annan yrkesmässig trafik än taxitrafik.

Yrkestrafiklagen
SFS nr: 2012:210
Omfattning: Innehåller bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas av den som bedriver eller har för avsikt att bedriva yrkesmässig trafik.