Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Godstransporter

Göteborg utgör transportnav för mycket av godshanteringen i Norden. Hamnen är den viktigaste faktorn i detta nav. Flera stora godsterminaler är andra delar i denna infrastruktur. Det sker även omfattande transporter av gods via Landvetter flygplats.

Godsflöden är beroende av bra och säkra transportvägar. Vid planeringen av staden ska godstransporternas behov vägas in för att motverka onödiga målkonflikter.

Viktiga aspekter att beakta för godstrafiken är körutrymme, åtkomlighet till viktiga målpunkter utifrån transportstråk, bärighet och eventuella miljözoner.

För leveransfordon är utrymme för lastning och lossning viktigt. Leveransfordons framkomlighet påverkas också av olika trafikregleringar som exempelvis förbud mot tung trafik samt eventuella miljözoner.

I den täta staden är inte alla gator /kommer inte alla gator att vara dimensionerade för de största fordonen som exempelvis lastbil med släp och semitrailer utan förutsätter att mindre fordon står för den sista delen i transportkedjan.

I centrala Göteborg levererar Stadsleveransen varor till butiker och kontor med eldrivna lastfordon. Tanken är att ersätta stora lastbilar med mindre fordon som inte tar så stor plats av gaturummet.

I Trafikverkets vägdatabas NVDB finns information om bärighetsklasser, miljözoner, höjdrestriktioner och andra bestämmelser och begränsningar som kan vara viktiga för godstrafiken.

Se även Transportstyrelsens databas RDT där kommunens samlade lokala trafikföreskrifter finns.

Farligt gods

I Trafikverkets vägdatabas NVDB finns information om vilka vägar som är rekommenderade för farligt gods.

Om en gata eller väg som är en rekommenderad väg för farligt gods kan påverkas av ett projekt kan särskilda riskutredningar behöva göras.