Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Handlingar ska upprättas i enlighet med Teknisk Handbok, AMA systemet, Trafikverkets riktlinjer och krav samt generella allmänna riktlinjer för projektering enligt för branschen gällande regelverk. Avsteg och kompletteringar som gäller inom Göteborgs kommun framgår av innehållet i Teknisk Handbok.

I tidiga skeden tas det i de flesta fall fram ett trafik- och utformningsförslag/GFS som ska ligga till grund för kommande detaljprojektering.
Befintliga ledningar finns karterade hos respektive ledningsägare. Beställning av ledningsunderlag ska ske genom tjänsten ”Kommunala Samlingskartan”, se 12AB2 Kommunala Samlingskartan (KSK).

Projektörens uppgift är att i möjligaste mån tillgodose olika intressenters önskemål. Sammanvägningar och prioriteringar ligger till grund för den färdiga projekteringen.

I samband med att detaljprojekteringen startar ska startmöte för projektering ske. Syftet är att klarlägga frågor om kvalitet, tidplan och kostnader.

12CG11 Mobility management i byggskedet, Risk och konsekvensanalys se 12AA Projektgenomgång/startmöte (”Protokoll projekteringsmöte (mall)”) och Riskanalys miljö och hälsa se 12AF2 Riskanalys med avseende av miljö och hälsa är viktiga dokument som ligger till grund för projekteringsuppdraget.