Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

En regnbädd är en nedsänkt planteringsyta vars syfte är att fördröja, rena och sedan avleda vatten från kringliggande yta, se standardritning 5549. I regnbädden renas vattnet genom infiltration genom regnbäddens lager. Växterna i regnbädden bidrar till rening samt upprätthållande av infiltrationskapaciteten. Då regnbädden består av väldränerade lager ställs det höga krav på att växterna ska klara längre perioder av torka med kortare perioder av höga vattennivåer. Regnbädden kan, utöver sitt tekniska syfte, ha som syfte att vara estetisk tilltalande och även detta bör tas i beaktning vid val av växter.

Det går bra att plantera träd i en regnbädd, under förutsättning att rätt val av trädart och -sort gjorts. Viktigt är att dimensionering av regnbädd då sker efter de krav som ställs vid trädplantering, se 12TA6.1.1 Växtbäddar för träd.

Då regnbädden är nersänkt i förhållande till omkringliggande mark skapas en fördröjningsvolym. Dimensioneringen av denna volym styrs av dimensionerande regn tillsammans med storlek och användning av tillrinningsområdet samt hänsyn till olycksrisk. Infiltrerat dagvatten leds med hjälp av dräneringsrör till närliggande dagvattensystem. Vid dimensionering ska det även säkerställas att regnbädden är yt-torr på 24 timmar samt ha fältkapacitet efter 48 timmar.

En regnbädd kan konstrueras med öppen botten om omgivande mark har god infiltrationskapacitet. För att undvika bräddning till omkringliggande ytor vid kraftiga regn placeras bräddavlopp i form av dagvattenbrunn med kupolsilsbetäckning. Dessa kopplas till närliggande dagvattensystem. För att säkerställa tillåtet utflöde kan tömning av regnbädd styras i utloppet. Möjlighet till kontroll och skötsel av systemet vid behov behövs och därför anläggs rensbrunnar kopplade till dräneringsledningarna.

Vatten kan ledas till regnbädden på många olika sätt till exempel via släpp i kantstenen, ytlig avrinning direkt mot anläggningen eller genom brunnar och ledningar.

I samband med driftsättande av anläggningen ska skötselinstruktion färdigställas och lämnas till driftansvarig.

Vid utformning av regnbädd se dokument ”Vägledning vid utformning av regnbädd (mall)”.

För varje projekterad anläggning ska en driftsinstruktion tas fram använd ”Driftinstruktion regnbädd (mall)”. Driftsinstruktionen ska följa med i samband med driftöverlämning se 12CG3 Driftförändring och 12CG4 Övertagandebesked.