Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Planering av vägsträckningen ska ske i samråd med förvaltare på stadsmiljöförvaltningen.

Vägen ska anpassas efter befintliga förhållanden. Bredden ska normalt vara 2,7 m, för uppbyggnad av väg se blad N2 och N3. Vägens yta ska normalt ligga 15 cm över befintlig mark.

Lutar angränsande mark mot vägen utförs dikesanvisning med minst 15 cm djup under vägens yta. Slänternas schakt- och fyllnadsytor ska rensas från sten med en diameter mellan 5-20 cm. Slänten täcks med ett ca 5 cm tjockt lager avbaningsjord av samma typ som på angränsande ytor. Vid nivåskillnaden mellan gångvägens yta och berg i dagen mindre än 15 cm påförs ingen jord, beläggningen ansluts till berg.

Bäckar och diken kulverteras enligt blad Ö2 och rensas inom 10 m från trumögat.

Schakt i rotzonen för träd som ska bevaras utförs för hand så att rötter inte skadas. Bergschakt ska normalt inte förekomma.

Broar, trappor, räcken mm anpassas till omgivningen. Små lätta maskiner, anpassade till vägbredd och de naturliga förhållandena, ska användas vid anläggning för att ge så små skador som möjligt.

Träd över 15 cm i diameter i brösthöjd inom 0,5 m på vardera sidan om gångvägen avverkas och stubbar tas bort. Gallring och röjning av täta bestånd med träd och buskar bör ske inom 5-10 meter från vägen efter samråd med förvaltare på stadsmiljöförvaltningen. Om vägen dras utmed ett bryn (zon mellan skogsbestånd och öppen mark bestående av buskar av varierande slag) ska brynet sparas. Se faktablad ”Bryn” till höger på sidan.

Skyltning av vägar

Skyltning i naturområden ska vara begränsad, behovsanpassad, funktionell och så långt som möjligt ”positiv”. Förbudsskyltar ska endast användas då ett stort behov finns.

Där gång-, cykel-, ridväg eller kombination är beslutad ska påbudsskyltar enligt Vägmärkesförordningen användas. Vid behov kan de kompletteras med tilläggskyltning efter förvaltare på stadsmiljöförvaltningens anvisning. I trafikmiljö med större korsande vägar kan förbudsskylt ”ridning förbjuden” användas.

Hänvisningsskyltar och informationstavlor ska utformas enligt den standard som anges i N4:A, N4:B, N4:C och N4:D, som finns till höger på sidan.