Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Utgångspunkten är att det alltid ska finnas gångbanor på båda sidor av en gata. En gångbanas bredd ska alltid dimensioneras efter den specifika platsens förutsättningar och de funktioner som efterfrågas. För att öka framkomligheten behöver gångbanor på många ställen göra det möjligt för flera att gå i bredd och gå om varandra i olika tempo.

Utöver själva transportytan för gående ska det finnas utrymme för utrustning, möblering och vistelse. Det ska också finnas ett sidoavstånd, en hinderfri bredd, till annan trafik och till fasta hinder som kan utgöras av allt från en fasad till en stolpe.

Nedan visas några principfigurer som exempel på olika gångytor med olika delutrymmen vid sidan av själva gångbanan.

Transportyta för gångtrafik

Behovet av yta för gåendes förflyttning varierar med gångflödet. Utöver måtten i tabellen nedan tillkommer utrymme för hinderfri bredd.

Minsta fria bredd förbi ett enstaka hinder får inte understiga 1,4m.

Funktion vid olika bredder:

  • 2m – gående kan mötas en och en, alternativt gå två i bredd.
  • 3m – två personer kan gå bredvid varandra och möta en tredje.
  • >4m – gående behöver inte anpassa sig märkbart till varandra.

Yta för vistelse och utrustning

Möblering och utrustning kan utgöra hinder för gåendes framkomlighet och ibland även utgöra en trafiksäkerhetsrisk. Gaturummet ska dimensioneras så att ytor för vistelse, uteserveringar, sittplatser etc. får tillräckligt utrymme och inte inkräktar på gåendes ytor för rörelse. Utrymme för sittplats/vilplats behöver finnas med regelbundenhet. Se vidare 3M Möbler och utrustning.

Hinderfri bredd gångbana

Fri höjd gångbana

Fritt mått under fasta hinder ska vara minst 3,5 meter för att gångytan ska kunna driftas. Som fast hinder räknas till exempel byggnadsdelar, elledningar, broar, balkonger, portaler och skärmtak. För vägmärken accepteras en lägre fri höjd, se vidare 3NB Skyltsättning.