Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Vid nyplanering är det viktigt att i första hand utforma den fysiska miljön så att personer kan orientera sig och ledas via husfasader, murar, kanter mm. Kontrastmarkeringar används som komplettering när naturlig ledning inte är möjlig.

Kontrastmarkering utförs dels för att underlätta orienteringen för personer med nedsatt syn och dels för att uppmärksamma oskyddade trafikanter på hinder. Särskilt viktigt är det att kontrastmarkera hinder som kan innebära olycksfallsrisker, till exempel trappor och stolpar i gångytor.

Kontrast som ledning i vardagen

För att underlätta orienteringen för personer med nedsatt syn längs gångstråk och över platser behöver ofta kontrasterande material användas i ytskikt. Mest fördelaktigt är om det går att kombinera denna kontrast med taktila ledstråk.

Kontrastmarkering av hinder i gångytor och cykelbanor

Hinder i gångytor får som regel inte förekomma. Där det är omöjligt att undvika, såsom i befintliga trånga miljöer, ska eventuella hinder som inte går att flytta kontrastmarkeras eller märkas ut på annat sätt. Kontrastmarkering kan ske på olika sätt. Skyltstolpar mot körbanekant förses med reflexrör. Övriga befintliga hinder i gångytorna som inte kan flyttas kontrastmarkeras med reflexband. De reflexband/kontrasttejper som finns på marknaden har visat sig ha begränsad hållbarhet och livslängd varför en återhållsamhet ska tillämpas. Markering med kontrasttape sker endast av hinder som inte kan förväntas. Till exempel markeras inte belysningsstolpar som står i linje med gångbanans ytterkant. För val av ny möblering och utrustning tillämpas medveten färgsättning som metod för att få tillräcklig kontrastskillnad enligt principerna som beskrivs i riktlinjedokumenten Stadens Möbler. När det inte är möjligt beställs utrustningen med kontrastmarkering från fabrik. Material och placering av kontrastmarkering redovisas i standardritning.

Läs mer om riktlinjerna i dokumentet Stadens Möbler och i kapitlet 3NB Skyltsättning

Kontrastmarkering av trappor

Kontrastmarkering av trappor ska enligt Boverkets föreskrifter ske vid trappnos på det första och sista steget i varje trapplopp. För att säkerställa hållbarhet ska kontrastmarkeringar beställas från fabrik vid anläggning av nya trappor. Typ och placering av kontrastmarkering framgår av standardritning 6590.
Kontrastmarkering av allmänna trappor ska alltid göras. Kontrastmarkering av naturstenstrappor görs i första hand genom borrning och utbyte till vit sten i runda punkter. Trappor i betong kontrastmarkeras med reflekterande vit färg som halksäkras. Observera att olika föreskrifter gäller beroende på om trappan är kopplad till kvartersmark som tex stationsmiljö eller allmän plats. Hänsyn ska alltid tas till att eftersträva en enhetlighet i området som planeras.

Kontrastmarkering av plattformskanter

Kontrastmarkering av plattformskant på hållplatser sker med signalvit betongplatta enligt standardritningar för hållplatser.