Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Överhöjning

För att kompensera eventuella sättningar mellan kantstöd och sten-/plattytor görs en överhöjning, det vill säga ytan läggs 2-5 mm över kantstödet intill. Mellan gångbanehall och sten i övrigt ska ingen överhöjning göras. (Risk för vattensamling på hallarna)

Idrifttagande och skötsel av gatstens-, platt- och betongmarkstensytor

En stenbeläggning ska vara helt färdig innan den utsätts för avsedd trafik. Det innebär att den färdiga beläggningen ska ha packats med vibroplatta eller motsvarande packningsmaskin samt att alla fogar ska ha efterfyllts med fogsand. När beläggningen varit i bruk ett tag ska fogfyllningen vid behov kompletteras, vilket säkerställer en lång livslängd.

Utförande (mönster) smågatsten

Mönstret börjar och slutar alltid med en halvbåge. Vid stenytor vars bredd är 2,5–4,0 m, det vill säga de flesta gångstråk, gårdsgator och remsor där bågmönster är aktuellt. Inom Vallgraven är det ett krav, se 3KA Markbeläggning  och 3KB Stensättning.

Krav för mönstersättning smågatsten

Rännstens- och linjeskiften ska alltid vara raka och innehålla sten med samma bredd.

I bågarnas botten ska bågarna mötas med 90 grader och raden med bågarnas hjässtenar ska klart gå att urskilja och följa en rak linje. Hjässtenar ska bestå av hela stenar som inte är huggna.

Mönster med raka skift, diagonala eller vinkel, ska vara raka och bestå av enhetliga stenar med samma bredd i varje skift.

I en stensatt yta bör stenar med samma färg användas. Återanvända stenar med markeringsfärg ska antingen rengöras, kasseras eller vändas med den färgade sidan nedåt då det är möjligt.

Förband smågatsten

Förbandet mellan stenar ska vara minst:

  • 1/5 stenlängd vid bågsättning
  • 1/3 stenlängd vid raka skift

Jämnhet och höjder smågatsten

I samförstånd med beställaren kan en överhöjd på max 10 mm göras för hela den stensatta ytan. Samma överhöjning måste då göras för eventuella gångbanehallar och kantskift, annars samlas vatten på dessa. Kvarstående överhöjning bidrar till att stenytan hålls fri från vattensamlingar då regnvattnet kan rinna av ytan längs fogarna och ut över kantstenen.

Brunnsbetäckningarnas yta ska ligga under stensättningens nivå, i körbanor 5-10 mm under färdig yta och i gångbanor med 2-5 mm.

Tillfällig kantsten

Val av tillfällig kantsten ska göras med hänsyn till platsens förutsättningar. Kantsten med mellanrum ska inte placeras vid vägar med tung svängande trafik samt ingjutas i betong eller asfalt i kurvor.

Brunnar i gatstensyta

En fris smågatsten sätts om möjligt runt brunnsbetäckningen.

Brunnar i betongmarkplattor/betongmarksten

Brunnsbetäckningars yta ska ligga 2-5 mm under platt/stenytan.

Runt brunnar mm övergås normalt till smågatsten.