Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Stina Olsson

Göteborgs stad arbetar med grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt. I alla plan- och exploateringsprojekt som startar år 2020 och senare ska grönytefaktorn beräknas. För allmän platsmark gata är det 0,15 som ska uppnås. Andra mål gäller för kvartersmark bostäder och parker. Syftet är att säkerställa att göteborgarna även i framtiden har tillgång till grönska och dess ekosystemtjänster. 

Grönytefaktorn är ett mått på hur mycket hjälp vi får av gröna och blå ytor att hantera vissa miljöutmaningar. Det kan handla om att grönskan fördröjer och renar dagvatten, förbättrar lokalklimat och luftkvalitet, minskar buller, erbjuder rekreationsmiljöer och biologisk mångfald.

Det finns ett antal olika modeller för grönytefaktorer och som räknas på lite olika sätt. Det gemensamma målet är att garantera en viss mängd grönyta i ett område som ska exploateras. Göteborgs stads modell, en platsanpassad grönytefaktormodell tar hänsyn till platsens miljöutmaningar och vilka ekosystemtjänster som bäst behövs. 

Metoden beskrivs mer detaljerat i ”Manual för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt – en praktisk handledning” som du finner till höger på sidan.