Arkivversion 2020:2
Foto: Stina Olsson

Göteborgs stad ska börja arbeta med grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt och gäller de plan- och exploateringsprojekt som startar efter årsskiftet 2019. Syftet är att säkerställa att göteborgarna även i framtiden har tillgång till grönska och dess ekosystemtjänster. 

Grönytefaktorn är ett mått på hur mycket hjälp vi får av gröna och blå ytor att hantera vissa miljöutmaningar. Det kan handla om att grönskan fördröjer och renar dagvatten, förbättrar lokalklimat och luftkvalitet, minskar buller, erbjuder rekreationsmiljöer och biologisk mångfald.

Det finns ett antal olika modeller för grönytefaktorer och som räknas på lite olika sätt. Det gemensamma målet är att garantera en viss mängd grönyta i ett område som ska exploateras. Göteborgs stads modell, en platsanpassad grönytefaktormodell tar hänsyn till platsens miljöutmaningar och vilka ekosystemtjänster som bäst behövs. 

Metoden beskrivs mer detaljerat i ”Manual för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt – en praktisk handledning” som du finner till höger på sidan.

Dokument