Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Separering mot körbana

Behov av separering mellan cykelbana och körbana beror främst på fordonstrafikens hastighet enligt följande principer:

  • 30–50 km/h: separering med kantsten och skiljeremsa (0,5m)* mot körbana, för val av ytskikt och mer exakta mått se 3KA Markbeläggning och ritning 4540.
  • 60 km/h: separering avgörs från fall till fall. se kompetens ”Utformning” till höger på sidan
  • 70 km/h: separering enligt VGU

* Skiljeremsan kan behöva vara bredare för att ge utrymme åt utrustning eller säkerhetsavstånd mot parkerade bilar, se vidare 3CB Utrymme cykeltrafik 

Skiljeremsan utgörs vanligen av betongplattor/smågatsten och kantsten. För val av material se 3KA Markbeläggning.

Separering mot gångyta

Det ska alltid finnas en tydlig separering mellan fotgängare och cyklister. Hur denna ska utformas hänger ihop med övriga ytskikt på platsen.

En skiljeremsa eller skiljelinje över 0,1 m bredd ska inte räknas in i cykelbanans eller gångbanans bredd utan innebär ett breddtillägg.

Målad heldragen skiljelinje

Målad heldragen linje som skiljelinje används främst vid låga gångflöden i glesare miljöer och i ytterstaden.

Plattytor, betongmarkstensytor, granitytor, gatstensytor och liknande ska inte förses med målade markeringar.

Skiljelinje i avvikande material

Skiljelinje i avvikande material används på platser där kraven på separering är hög, särskilt i mer centrala, tätare miljöer eller där många människor rör sig och det i övrigt är lämpligt beroende på plats, situation och behov.

Skiljelinjen kan t.ex. utföras som en slät plattrad om 0,2-0,25 m eller med några rader smågatsten. Inom vallgraven, stenstaden och övriga kulturhistoriskt särskilt intressanta områden används i första hand skiljelinje i smågatsten eller eventuellt granitplattor.

Ränndal som skiljelinje ska undvikas av tillgänglighets- och olycksriskskäl och eftersom den försvårar driften. Eventuella undantag görs främst i befintliga miljöer där avvattningsproblem inte kan lösas på annat sätt. I dessa fall används enbart grund ränndal.

Nivåskillnad mellan gångbana och cykelbana ska undvikas på grund av ökad olycksrisk för både gående och cyklister.

Bred skiljeremsa

Bred skiljeremsa används för att separera gångbana från cykelbana på platser där kraven på separering är hög och där det finns mycket utrymme. Skiljeremsan kan exempelvis bestå av växtlighet och innefatta trädplantering. Vid bred skiljeremsa är det viktigt att tillgodose tvärgående rörelsebehov på ett naturligt sätt så att skiljeremsan inte utgör en barriär.

Olika typer av ytskikt

Olika typer av ytskikt, till exempel betongplattor på gångbanan och asfalt på cykelbanor kan användas för att skilja ytorna för gång och cykel åt. Se vidare avsnitt 3KA Markbeläggning.

En skiljelinje med gatsten kan användas för att förstärka separeringen ytterligare men är inte nödvändig.

Räcke

Räcke eller liknande anordning bör undvikas, men ska användas i anslutning till hållplatser. Risken för singelolyckor för cyklister måste alltid beaktas. Observera att räcke kräver extra utrymme för hinderfri bredd mot cykelbanan respektive gångbanan.