Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För att säkerställa om det finns anordningar eller arrangemang som upplåtits enligt ordningslagen eller enligt avtal inom ett projekt, kontakta kompetens ”Upplåtelse allmän platsmark” till höger på sidan. För kännedom om eventuella arrenden eller nyttjanderättsavtal se Kompetens ”Markutredare/arrende”.

Vid god framförhållning kan kontakt med berörd handläggare möjliggöra att säsongsvisa eller tillfälliga upplåtelser ges en tidsrymd som anpassats till projektets genomförande.

Exempel på upplåtelser:

  • Uteserveringar
  • Reklamanläggningar
  • Byggbelamringar
  • Brev- och buntlådor
  • Kiosker
  • Evenemang
  • Övrig försäljning (till exempel varuvisningar, foodtruckar, julgranar, marknader mm)

Vid yttrande till polismyndigheten om nyttjande av offentlig plats (markupplåtelse) ställer kommunen villkor, som innebär att tillståndsinnehavare inte har rätt till ersättning eller ersättningsplats. För rättslig reglering måste återkallelse ske enligt ordningslagens 3 kapitel 18 §.Kommunen kan begära att polismyndigheten återkallar ett tillstånd att nyttja offentlig plats endast på de grunder ordningslagen anger. Polismyndigheten ska göra en självständig bedömning av kommunens begäran. I första hand ska framtida förutsättningar för upplåtelsen diskuteras och hanteras i samband med förnyad tillståndsperiod. Återkallelse ska undvikas där det är möjligt.

 

Speciellt avtal med reklamaktören JCDecaux

Staden har ett speciellt avtal med aktören JCDecaux som gäller till juli 2026. Avtalet innebär att majoriteten av deras reklamanläggningar, som står på markupplåtelse, har rätt till ny plats på projektets bekostnad när behov uppstår. God framförhållning krävs vid påverkan på dessa anläggningar.

Huvudmän Riksreklam, Upplåtelse allmän platsmark samt Brev- och buntlådor, se kompetens ”Riksreklam”, ”Upplåtelse allmän platsmark” och ”Brev och buntlådor” till höger på sidan.