Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Staden använder generellt kortare siktsträckor än de som återfinns i VGU (Vägar och gators utformning). Detta är en anpassning till vad som är lämpligt för den täta staden där hastigheten är låg. För hastighetsgränser över 50 km/h görs en avstämning med stadsmiljöförvaltningen, se kontakt till höger.

Sikt i korsning ska normalt utgå från dubbelriktad trafik.

Inom siktområdet får inget som skymmer sikten finnas. Till det som skymmer sikten räknas det som har en höjd över 0,8 meter över körbanan (0,7 m över trottoaren) som till exempel mur, räcke, häck, plank och byggnader. Lutningar i gatumiljön kan påverka höjden och kan ibland behöva anpassas utifrån platsens förutsättning.

Vägmärken får placeras inom siktområdet men måste placeras så att det inte blir siktskymmande. Läs mer under 3N Vägmärken och vägmarkering.

Träd kan vara siktskymmande men enstaka träd kan få finnas inom siktområdet. De ska då placeras så att trafikanten med viss anpassning och försiktighet ändå kan uppmärksamma inkommande trafik. Se även 3OB Trädplacering.

Siktsträckor

Sikt i en korsning bestäms av huvudgatans referenshastighet, funktion, regleringsform och utformning. Stadsmiljöförvaltningen avgör gatans klassning.

Siktsträckorna Lp (längd primärgata) och Ls (längs sekundärgata) mäts från respektive körbanekant. I korsning med gång- och cykelbana eller cykelbana mäts avståndet från gång- och cykelbanans eller cykelbanans körbanekant.