Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Det finns tre prövningsnivåer enligt 29 kap 34 och 35 §§ i miljöprövningsförordningen. För mindre än ringa föroreningsrisk gäller U-verksamhet (ingen anmälan) . För ringa föroreningsrisk gäller C-verksamhet(anmälan till miljöförvaltningen). För mer än ringa föroreningsrisk så gäller B-verksamhet (tillståndsprövning hos länsstyrelsen).

 

Farligt avfall

Farligt avfall ska identifieras, sorteras ut, mellanlagras säkert och lämnas till godkänd mottagare i enlighet med Miljöförvaltningens faktablad ”Vad är farligt avfall – och hur ska det tas omhand?”

Miljöförvaltningens faktablad finns till höger på sidan under länken ”Miljöförvaltningens faktablad”.

 

Avfall

Ska sorteras så långt som möjligt. Avfallstrappan anger hur avfall ska hanteras.

 

Avfallstrappan

– en ordning för hur avfall ska hanteras

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige.

Följande ordning ska följas:

1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Återvinn material
4. Utvinn energi genom förbränning
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp

 

1. Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall. Läs mer om avfallsminimering.

2. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second hand butiker. Även pantflaskor i glas är ett exempel på återanvändning.

3. När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också genom kompostering eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall.

4. Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.

5. Som ett sista alternativ ska deponering väljas.

Källa: Sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, El-Kretsen, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Avfall Sverige, Elektronikåtervinning i Sverige