Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Avfallstrappan

– en ordning för hur avfall ska hanteras

Enligt gällande avfallslagstiftning ska allt avfall hanteras enligt avfallstrappan nedan.

Följande ordning ska följas:

 1. Minska mängden avfall
 2. Återanvända material och utrustning
 3. Återvinna material
 4. Utvinna energi genom förbränning
 5. Deponera

1.I första hand ska vi se till att så lite avfall som möjligt uppstår. För att uppnå detta ska man utgå från platsens förutsättningar och redan existerande materiella resurser. Genom rätt analys och klokt nyttjande av terräng, befintlig vegetation och material kan vi göra stora besparingar i till exempel anläggningsprojekt.

Andra viktiga delar för att minska avfallet är att optimera beställningar av nyinköpt material, tydlighet i avtal vad som gäller för återköp av material som inte går åt, och att minimera emballage. Att minska mängden farligt avfall som innehåller kemikalier är särskilt viktigt.

2.Det avfall som ändå uppstår ska verksamheten i första hand återanvända,detta görs exempelvis genom att i tidigt skede säkerställa att verksamheten inventerar vad som redan finns på plats att använda och i ett tidigt skede planerar för återbrukat material.

Verksamheten ska också dela de material/utrustning/produkter som man inte själv återanvänder med andra aktörer så att detta cirkuleras.

3. När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det görs genom källsortering av avfall i hela verksamheten, på arbetsplatser, i drift och underhållsuppdrag och i våra anläggningsprojekt.

4. Det avfall som återstår skickas för energiåtervinning som brännbart material.

5. Som ett sista alternativ ska deponering väljas.

Farligt avfall

Farligt avfall ska identifieras, sorteras ut, mellanlagras säkert och lämnas till godkänd mottagare.

För varje typ av farligt avfall ska följande antecknas
1. var avfallet producerats,
2. datum för borttransport,
3. transportsätt,
4. vem som ska transportera bort avfallet,
5. avfallets vikt i kilogram, och
6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Farligt avfall ska registreras i ett avfallsregister på Naturvårdsverkets hemsida. För mer information se Naturvårdsverkets hemsida eller länk ”Rapportera till avfallsregistret via API” till höger på sidan. Rapporteringen ska ske senast 2 arbetsdagar efter att transport skett. Vid försenad rapportering kan tillsynsmyndighet ålägga verksamheten att betala en miljösanktionsavgift.

Miljöförvaltningens faktablad ”Vad är farligt avfall – och hur ska det tas omhand?” finns till höger på sidan under länken ”Miljöförvaltningens faktablad”.

Avfall

Bygg- och rivningsavfall

Avfall som produceras vid bygg- och rivningsarbeten ska sorteras ut i minst sex fraktioner.

 • Trä
 • Mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips

Avfallet ska sorteras vid den plats där avfallet uppstått. I undantagsfall kan dispens sökas hos Miljöförvaltningen för att inte behöva sortera avfallet på plats. Se länk ”Dispens från utsortering av avfall” till höger på sidan.

För mer information se länk till Miljöförvaltningens hemsida eller länk ”Sortera avfall vid bygg och rivning” samt Avfallsförordningen (2020:614) till höger på sidan.

Avfall från personalutrymmen

Alla arbetsplatser ska säkerställa utsortering av förpackningsmaterial från personalutrymmen enligt gällande lagstiftning.

 

Återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Vid återanvändning av avfall i projekt gäller olika förfaranden beroende på föroreningsgrad.Det finns tre prövningsnivåer enligt 29 kap 34 och 35 §§ i miljöprövningsförordningen.

 • För mindre än ringa föroreningsrisk gäller U-verksamhet (ingen anmälan krävs).
 • För ringa föroreningsrisk gäller C-verksamhet (anmälan till miljöförvaltningen).
 • För mer än ringa föroreningsrisk så gäller B-verksamhet (tillståndsprövning hos länsstyrelsen)

Källa: Naturvårdsverket, Sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, El-Kretsen, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Avfall Sverige, Elektronikåtervinning i Sverige

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.