Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Det finns tre prövningsnivåer enligt 29 kap 34 och 35 §§ i miljöprövningsförordningen.

  • För mindre än ringa föroreningsrisk gäller U-verksamhet (ingen anmälan krävs).
  • För ringa föroreningsrisk gäller C-verksamhet (anmälan till miljöförvaltningen).
  • För mer än ringa föroreningsrisk så gäller B-verksamhet (tillståndsprövning hos länsstyrelsen).

Farligt avfall

Farligt avfall ska identifieras, sorteras ut, mellanlagras säkert och lämnas till godkänd mottagare.

För varje typ av farligt avfall ska följande antecknas
1. var avfallet producerats,
2. datum för borttransport,
3. transportsätt,
4. vem som ska transportera bort avfallet,
5. avfallets vikt i kilogram, och
6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Farligt avfall ska från den 1 november 2020 registreras i ett avfallsregister på Naturvårdsverkets hemsida. För mer information se Naturvårdsverkets hemsida eller länk ”Rapportera till avfallsregistret via API” till höger på sidan.

Miljösanktionsavgifter har från den 1 januari 2022 införts vid försenad rapportering av farligt avfall. Uppgifterna om transport ska rapporteras in i avfallsregistret av entreprenören senast 2 arbetsdagar efter transport skett.

Miljöförvaltningens faktablad ”Vad är farligt avfall – och hur ska det tas omhand?” finns till höger på sidan under länken ”Miljöförvaltningens faktablad”.

Avfall

Från 1 augusti 2020 gäller ny lagstiftning för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Avfall som produceras vid bygg- och rivningsarbeten ska sorteras ut i minst sex fraktioner: trä, mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips, vid den plats där avfallet uppstått. För mer information se Miljöförvaltningens hemsida eller länk ”Sortera avfall vid bygg och rivning” samt ”Avfallsförordningen (2020:614)” till höger på sidan.

Avfallstrappan

– en ordning för hur avfall ska hanteras

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige.

Följande ordning ska följas:

1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Återvinn material
4. Utvinn energi genom förbränning
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp

 

1. Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall. Läs mer om avfallsminimering.

2. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second hand butiker. Även pantflaskor i glas är ett exempel på återanvändning.

3. När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också genom kompostering eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall.

4. Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.

5. Som ett sista alternativ ska deponering väljas.

Källa: Naturvårdsverket, Sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, El-Kretsen, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Avfall Sverige, Elektronikåtervinning i Sverige

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.