Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Figurerna nedan illustrerar principiellt hur sikttrianglar ritas in i vinkelräta korsningar. Tillämpning i sneda korsningar redovisas i dokumentet ”Sikt i sneda korsningar” i högerkolumnen.

Stadsmiljöförvaltningen avgör gatans klassning.

Korsning med väjning

 

Korsning med högerregel

Sikt i korsning med gångbana

 

Sikt i korsning med cykelbana

I gatukorsningar med cykelbana behöver hänsyn tas till siktsträckor för såväl fordonsförare sinsemellan som mellan fordonsförare och cyklist. Vilket siktområde som är dimensionerande skiljer sig mellan olika korsningar.

På platser där gång- och cykelpassagen ej är indragen 5 meter från primärgatan kan siktområdet mellan fordonsförare behöva utökas för att minska risken för att fordon stannar på gång- och cykelpassagen.

Cyklisternas dimensionerade hastighet är 30 km/h.

Sikt i korsning med genomgående kombinerad gång- och cykelbana

 

Sikt i korsning med genomgående separerad gång- och cykelbana

 

Sikt i korsning med cykelöverfart och övergångsställe