Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Syfte

Syftet med driftförändring är att projektet informerar den förvaltande organisationen om vilka anläggningar inom arbetsområdet som ska skötas och när. Den förvaltande organisationen använder bland annat informationen för att reglera sina olika drift- och funktionsavtal samt uppdatera kartverk.

Ansvar

Projektets byggledare ansvarar för att driftförändring genomförs, kallas till samt att informationen distribueras till berörda.
För externa exploateringar är det stadsmiljöförvaltningens bevakande projektledare som distribuerar informationen.

När ska mallen användas?

Mallen ”driftförändring” ska användas för att reglera ansvaret av skötsel mellan projektorganisationen och förvaltaren när en anläggning helt eller delvis kommer att byggas om eller ingå i arbetsområde. Driftförändring ska inte användas för spåranläggningen, med undantag för skötsel av spårvagnshållplatser under verksamhetsområdet Gata.

Driftförändring ska användas minst en gång i projektet, när projektet tar anläggningar i anspråk dvs när förvaltningsorganisationen ska sluta sköta ett område.
Mallen ska användas flera gånger under projektet, om behov uppstår, vid två typer av tillfällen:

  • När projektorganisationen tar anläggningar i anspråk, inom arbetsområdet, som förvaltaren tidigare haft skötselansvar för (avgående). Under byggnadstiden ansvarar projektets entreprenör för anläggningens skick och funktion. (1) enligt bild nedan.
  • När förvaltaren ska sköta anläggningar inom arbetsområdet där ingen slutbesiktning är gjord (tillkommande). I dessa fall ska alltid driftförändringen föregås av syn. (2) enligt bild nedan.

Observera att vid in- och urkoppling av elanläggningar ska driftansvarig kontaktas senast två veckor innan önskat utförande, se 12SA Kravspecifikation belysningsanläggning.

Vilka dokument ska bifogas?

Tillsammans med driftförändring ska alltid en översiktskarta, som tydligt markerar vilket område som avses, bifogas.
När förvaltaren får tillkommande anläggningar ska dokumentation enligt mall ”driftförändring” lämnas över från projektets byggledare till den förvaltande organisationens byggledare. Vilken dokumentation som ska lämnas över skiljer sig beroende på vilka anläggningar som berörs.

Observera att om tillfälliga anläggningar byggs eller flyttas ska uppdaterade filer enligt 12AJ7 Leverans av kartinformation uppdateras med det nya läget för anläggningen. Uppgifter om vilka anläggningar som rivs ska också levereras.

När anläggningar tillkommer ska alltid syn inför driftförändringar hållas med mottagaren av anläggningen, se avsnitt ”vem ska kallas till driftförändring?” nedan.

Observera att dokumentet ”klottersanering” ska bifogas för berörda anläggningar, se 12CG10 Klotterskydd och klottersanering.

Skillnad mellan ”driftförändring” och ”övertagandebesked”

Till skillnad från mallen ”övertagandebesked” används ”driftförändring” för att reglera ansvaret av skötsel mellan projektorganisationen och förvaltaren, exempelvis när en anläggning helt eller delvis kommer att byggas om eller ingå i arbetsområdet. Övertagandebesked används i samband med godkänd för- eller slutbesiktning för att reglera ansvaret för anläggningarna mellan projekt och förvaltare.

Vem ska kallas till driftförändring?

Berörda på förvaltarsidan som ska kallas till syn vid tillkommande anläggningar:

För syn inför driftförändringar används samma rutin som 13MA Syn inför besiktning.

Gatuanläggningar och dagvatten inklusive spårvagnshållplats

Stadsmiljöförvaltningens byggledare enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer”. Observera att byggledare under avsnitt ”1.01 Gatuunderhåll” samt byggledare under avsnitt ”1.06 Vinter och barmarksunderhåll” ska kallas.
Se avsnitt 1.01 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.
Se avsnitt 1.06 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Gata spårvagnshållplats

Stadsmiljöförvaltningens byggledare enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” ska kallas för övertagande av skötsel av spårvagnshållplatser.
Byggledaren ska kallas när förändring sker för spårvagnshållplatser alternativt kombinerade hållplatser för buss och spårvagn (inklusive terminaler). Hållplats + gånganslutningar till hållplats (gångvägar, gång- och cykelvägar, trappor etc) ingår.
Se avsnitt 3.02 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer ” till höger på sidan.

Vem ska informeras om driftförändring?

Undertecknat och skannat övertagandebesked skickas av projektets byggledare till respektive berörd driftansvarig/förvaltare samt enligt lista nedan. Om det finns en mottagarkoordinator i projektet skickar projektets byggledare det undertecknade övertagandebeskedet till mottagarkoordinatorn för distribution, se kompetens ”bevakande projektledare” till höger på sidan.

För externa exploateringar är det stadsmiljöförvaltningens bevakande projektledare som projektets byggledare ska skicka det undertecknade övertagandebeskedet till. Den bevakade projektledaren distribuerar informationen.

Berörda på förvaltarsidan ska informeras om driftförändring vid avgående anläggningar:

Gatuanläggningar och dagvatten inklusive spårvagnshållplats

Stadsmiljöförvaltningens byggledare enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer”. Observera att byggledare under avsnitt ”1.01 Gatuunderhåll” samt byggledare under avsnitt ”1.06 Vinter och barmarksunderhåll” ska informeras.
Se avsnitt 1.01 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.
Se avsnitt 1.06 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Gata spårvagnshållplats

Stadsmiljöförvaltningens byggledare enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer”.
Byggledaren ska informeras när förändring sker för spårvagnshållplatser alternativt kombinerade hållplatser för buss och spårvagn (inklusive terminaler). Hållplats + gånganslutningar till hållplats (gångvägar, gång- och cykelvägar, trappor etc) ingår.
Se avsnitt 3.02 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Gatubelysning

Stadsmiljöförvaltningens byggledare för respektive funktionsområde belysning, funktionsentreprenören för området och driftansvarig belysning.
Se ”funkområden belysning” till höger på sidan samt se kompetens ”Förvaltare, belysning” till höger på sidan.

Trafiksignal

Stadsmiljöförvaltningens byggledare för respektive funktionsområde trafiksignal, funktionsentreprenören för området och driftansvarig för trafiksignaler.
Se ”funkområden trafiksignal” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, trafiksignaler”.

Tekniska anläggningar

Stadsmiljöförvaltningens förvaltare samt byggledare för tekniska anläggningar, se respektive område nedan:

Avfuktare

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Cykelpumpar

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Elstople för torghandel

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Fläktar

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Hissar

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Katodskydd

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Markvärme

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Oljeavskiljare

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Pumpanläggning (kopplad till elanläggning)

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Rulltrappor

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

 

Byggnadsverk – broar, tunnlar, bergsskärningar, stödmurar, tråg, kajer med flera

Stadsmiljöförvaltningens förvaltare.
Se kompetens ”Förvaltare, konstruktioner” till höger på sidan.

Park, natur och vegetation i gatumiljö.

Stadsmiljöförvaltningens förvaltare.
Se kompetens ” Förvaltare, Allmän plats; Park, Natur, samt vegetation” till höger på sidan.