Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Tillämpning av TRVK Väg 
Förutsättningar
Klimatzon 1
ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält
Standardaxlar N ekv = 237.25 ÅDT totalt
Beräkningsanvisning: TRVK Väg 

  • om k = 0
  • om A = 5%
  • om B = 1,3
  • om n = 20

 

GATA Dim. Trafikbelastning Tjocklek på terrass av materialtyp enl. TRVK Väg 4.3.1
Trafik-klass/ TRVK Väg Standard axlar Typ av yta och trafik-mängd enl. Tbv/bel Material 1 2 3 42) 5 65) Lättklinker EPS
UPPSAMLINGS-GATA 1/max 0,5×106 Lokalgata ÅDT k just >500 Asfaltbetong, slitlager 3) 32 32 32 32 32 32 32 32
Ev. justerlager 3) x x x x x x x x
Bundet bärlager, 1 lager 3) 48 48 48 48 48 48 48 48
Bärlager, kross 0-40 80 80 80 80 80 80 80 80
Försl.lager, kross 0-125 385 385 385 440 440 440 380
Geotextil, bruksklass 4 x x x x
Armerad betongplatta 100
SUMMA 160 545 545 545 600 600 600 645

 

1) Utgår vid utläggning i ett skede.
2) Urschaktning vid lösa terrassytor 12BE2 Urschaktning.
3) Krav enligt 13PA1 TBv/bel, Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning – Funktionella egenskaper —– = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.
4) inkl. lera med cuk = >25 kPa
5) Kolumn 6 enbart avsedd att användas för terrassmaterial av lera med cuk = 10-25 kPa —– = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.