Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Förorenade massor ska identifieras, sorteras ut, mellanlagras säkert, (på tätt underlag under presenning) och lämnas till godkänd mottagare i enlighet med Miljöförvaltningens faktablad ”miljöteknisk markundersökning” och miljöförvaltningens faktablad ”Förorenade områden”, samt miljöförvaltningens faktablad ”Hantera asfalt och tjärasfalt”.

Upptäcks misstänkt förorenade massor och/eller tjärasfalt ska detta omedelbart anmälas till trafikkontoret. För kontakt se kompetens ”Förorenad mark, allmän platsmark”. Vid akuta händelser kontakta miljöförvaltningen omgående. Mer information finns i miljöförvaltningens faktablad om ”förorenade områden” och ”hantera asfalt och tjärasfalt”. Vid arbeten i förorenad mark eller vatten krävs en utförlig anmälan till tillsynsmyndigheten. Detta gäller även tjärasfalt. Anmälan ska stämmas av med miljöenheten på trafikkontoret (för kontaktuppgifter se kompetens ”Miljö” till höger på sidan). Entreprenören är skyldig att använda godkänd transportör och mottagare samt att tillhandahålla dokumentation såsom mängder och kvitton till trafikkontoret.

Miljöförvaltningens faktablad finns till höger på sidan under länken ”Miljöförvaltningens faktablad”.

 

Återanvändning av massor

För att kunna återanvända massor med en föroreningshalt mellan Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM) inom arbetsområdet eller i ett annat trafikområde krävs en anmälan till miljöförvaltningen.  För att miljöförvaltningen ska godkänna användningen ska massorna ligga under MKM om inte projektspecifika riktvärden tagits fram i samråd med miljöförvaltningen.

Återanvändning av tjärasfalt

Inför uppstart av projektet kontrolleras med miljöförvaltningen om det finns risk för att stöta på tjärasfalt. Efter anmälan och godkännande av miljöförvaltningen kan tjärasfalt återanvändas med restriktioner om halten PAH-16 ligger under 1000 ppm.  Asfalt med PAH-16-halter under 70 ppm kan fritt användas inom trafikprojekt.

För mer detaljerad information se dokument ”Tjärasfalt projektering och provtagning” till höger på sidan.

 

Mellanlagring av förorenade massor:

Om mellanlagring av förorenade massor måste ske på annan plats än där de grävs upp, antingen i väntan på att provtagning ska utföras eller av andra skäl, krävs i de flesta fall att en anmälan om mellanlagring måste göras till miljöförvaltningen. För massor under 10 ton behöver anmälan om mellanlagring inte göras. 

Dokument
Kontakter