Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Förorenade massor ska identifieras, sorteras ut, mellanlagras säkert, (på tätt underlag under presenning) och lämnas till godkänd mottagare.

Upptäcks misstänkt förorenade massor och/eller tjärasfalt ska detta omedelbart anmälas till beställaren. För kontakt se kompetens ”Förorenad mark, allmän platsmark”. Vid akuta händelser kontakta miljöförvaltningen omgående. 

Återanvändning av massor

För att kunna återanvända massor inom arbetsområdet eller i ett annat trafikområde kan det krävas en anmälan till miljöförvaltningen. Kontakta beställaren, för kontakt se Kompetens ”Miljö”. 

Återanvändning av asfalt och tjärasfalt

I vägar och asfalterade ytor kan det förekomma både ny och gammal asfalt i olika lager.

Asfalt tillverkad före 1975 innehåller stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Stenkolstjära i sin tur innehåller PAH (polyaromatiska kolväten) som är miljö- och hälsoskadliga.

Om det finns tjärasfalt brukar underliggande makadam vara indränkt med stenkolstjära. Även underliggande marklager är ofta förorenade av PAH.

Vid upptäckt av tjärasfalt ska beställarens projektledare och miljöhandläggare (se Kompetens ”Miljöhandläggare”) genast informeras.

Mer information finns i dokumentet ”Asfalt och tjärasfalt”, se länk till höger på sidan.

Återanvändning av betong

Betong kan vara möjlig att återanvända om den är provtagen och innehåller låga föroreningshalter. Betong ska i så fall vara krossad och eventuell armering ska plockas bort. Markutfyllnad med betong kan vara aktuell främst i mindre känsliga markområden så som industrimark och trafikområde. Tänkt på att betong kan påverka pH i mark och vatten. Det kan krävas en anmälan till miljöförvaltningen. Kontakta beställaren, se Kompetens ”Miljö”.

Mellanlagring av förorenade massor:

Om mellanlagring av förorenade massor måste ske på annan plats än där de grävs upp, antingen i väntan på att provtagning ska utföras eller av andra skäl, krävs i de flesta fall att en anmälan om mellanlagring måste göras till miljöförvaltningen. För massor under 10 ton behöver anmälan om mellanlagring inte göras.