Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Staden utvecklar och förvaltar trafikmodeller för olika trafikslag. Modellerna beskriver trafiken idag samt för ett prognosår. Modellerna kan användas för att visa trafikflöden vid förändringar av infrastruktur eller exploatering, riktningsfördelning för trafik från ett område, svängandelar i korsningar, restider, kölängder m.m.

Trafikmodellerna kan delas in i övergripande modeller/makromodeller och detaljerade modeller/mikromodeller. De verktyg som används för detta är verktygen Visum och Vissim.

Staden har de senaste åren utvecklat en ny övergripande trafikmodell, Göteborgs Strategiska Trafikmodell (GSM), som omfattar alla trafikslag och är en integrerad prognosmodell. Modellen har utvecklats för att på systemnivå bättre förstå och kvantifiera effekterna av förändringar i den framtida markanvändningen samt olika åtgärder i kollektivtrafik- och vägtrafiksystemet. Modellen hanterar resor med samtliga färdmedel och omfattar Göteborg och delar av kranskommunerna. För en mer ingående beskrivning av vad modellen kan användas till se 2CC1 Makromodeller