Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Spårvägslast 2012

Belastningsbestämmelser för spårvägsbroar i Göteborg.

Allmänt

Belastningsbestämmelser för spårvägsbroar i Göteborg utgör tillägg och ändringar till TRVINFRA-00226 Version 1.0, ”Bro och broliknande konstruktioner, Allmänna krav” samt TRVINFRA-00227 Version 1.0, ”Bro och broliknande konstruktioner, Byggande”. ”Spårvägslast 2012” beskriver belastningar från spårvagn.

För spårvägsbroar upplåten för allmän trafik eller kollektivtrafik med buss ska ”Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:57) och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)” tillämpas.

Om lag, förordning eller myndighetsföreskrift ställer hårdare krav än TRVINFRA-00226 Version 1.0 samt TRVINFRA-00227 Version 1.0 gäller dessa krav före krav i TRVINFRA-00226 Version 1.0 samt TRVINFRA-00227 Version 1.0.
Bestämmelserna gäller för Göteborgs Stad.