Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Trafikföringsprinciper tas fram enligt arbetshandledning och tillhörande bilagor till höger på sidan. 

Trafikföringsprinciperna levereras enligt rubriken Leverans i dokumentet ”Trafikföringsprinciper i byggskedet – arbetshandledning” som finns till höger på sidan. 

Vid frågor rörande trafikföringsprinciper kontaktas KOMFRAM representanten i respektive organisation (Västtrafik, trafikkontoret eller Trafikverket). 

För kontakt med Trafikkontorets KOMFRAM-representant, se kompetens ”Trafikföringsprincip” till höger på sidan .

Som ett stöd för hur de olika trafikantgruppernas tillgänglighet och säkerställas finns riktlinjer för hantering av fotgängare, cykeltrafik, kollektivtrafik och näringlivets transporter, se 12CG13 Riktlinjer för trafik under byggskedet.

Dokument
Kontakter