Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Trafikföringsprinciper används som ett verktyg för att kunna bedöma och säkerställa såväl framkomligheten som tillgängligheten till, i och genom staden. I trafikföringsprincipen visar projektet det planerade arbetsområdet, samt illustrerar hur samtliga trafikslag (fotgängare, cykel, kollektivtrafik, näringslivets transporter, allmän trafik och eventuell byggtrafik) är tänkta att ledas förbi/genom området i projektets olika etapper. Underlaget granskas och analyseras av stadsmiljöförvaltningens trafiksamordning och används även som underlag för samverkan inom KomFram, en samverkansorganisation mellan Göteborg Stad, Trafikverket och Västtrafik.

Trafikföringsprinciper tas fram enligt 15B Förutsättningar (APG Kap2) avsnitt 2.1.2 ”Trafikföringsprincipens användning” som är uppdelade i ”Stadsmiljöförvaltningens råd för arbete på gata” och ”Stadsmiljöförvaltningens krav för arbete på gata” enligt bifogad länk. Dessa dokument hittas också här till höger på sidan tillsammans med en mall på en trafikföringsprincip och tillhörande skrivelse. Som ett stöd för hur de olika trafikantgruppernas tillgänglighet och framkomlighet ska säkerställas finns riktlinjer för hantering av fotgängare, cykeltrafik, kollektivtrafik och näringslivets transporter, se 12CG13 Riktlinjer för trafik under byggskedet.

Vid frågor gällande trafikföringsprinciper eller vid uppstart av nytt projekt för att få en bedömning gällande behov av trafikföringsprinciper, kontakta stadsmiljöförvaltningens trafiksamordning, se kompetens ”Trafikföringsprincip” till höger på sidan.