Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Samråd

Beslut om gatunamn

Göteborgs Kommuns Namnberedning föreslår nya namn för kulturnämnden, som beslutar och fastställer de föreslagna namnen. Stadsbyggnadsförvaltningen fastställer adressnumrering.

För utförligare beskrivning se länk till ”Namnsättning av gator” till höger på sidan. Det går även bra att ställa frågor till Kompetens ”Gatunamn och vägvisning” till höger på sidan.

Handläggning

Ansvar

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för att gatunamnsskyltar hålls aktuella i Göteborgs Stad utmed kommunens och Trafikverkets vägar.

Nya namn

Uppsättning av nya gatunamnsskyltar bekostas normalt av kommunen. Gatunamnsskyltar placerade inne på tomtmark eller kvartersmark bekostas normalt inte av kommunen.

Vid ombyggnader och exploateringsområden ska kostnaden för nya gatunamnsskyltar ingå i varje enskilt projekt. Detta kan innebära att även ansvar för ändring av gatunamn och adresser till följd av projektet utanför projektgränserna ingår.

In på enskilda vägar bekostar kommunen inte uppsättning av adressnummer, utan endast gatunamn.

Underhåll

Kommunen ansvarar för underhållet av alla gatunamnsskyltar utmed kommunens och Trafikverkets vägar. Gatunamnsskyltar in på enskilda vägar underhålls av kommunen endast om dessa är placerade där det är kommunalt eller statligt väghållarområde.

Vägvisning gatunamn

Huvudprincipen är att inte vägvisa till en gata. Om det finns speciella skäl vägvisas med F5 som till inrättning, svart versal/gemen text på vit botten. Textstorleken är densamma som används på gatunamnsskyltar i övrigt.

Rutiner

Ombyggnads- och exploateringsområde

Projektledaren för ombyggnads eller exploateringsområdet ansvarar för att gatunamnsskyltningen återställs alternativt nyuppsätts.

Adressnumrering

Utsträckning av gatunamnen samt adressnumrering framgår av adresskartan i GoKart.

Numreringen utmed en sträcka visas i samma ordning som numren förekommer på sträckan. Det innebär att numreringen utmed gatans ena sida kommer i omvänd nummerordning. Ex: Storgatan 2 – 10, Storgatan 9 – 1.

Utformning och placering

Text, storlek, färg

Normalt används tvåradiga skyltar. Enradiga skyltar används i undantagsfall, där tvåradig skylt inte får plats. Även treradig skylt kan användas där namnet är långt eller skylten blir så lång att det skulle behövas två stolpar. De utförs i normalreflex i blå botten och vit text. Texten ska vara versal/gemen och med samma textsnitt som tilläggstavlor till vägmärken. Bården ska ha raka hörn.I områden av kulturhistoriskt värde, typ Haga, kan emaljerade skyltar användas.

60/44 text används vid lokalgator, gårdsnamn, trappor, gångvägar och andra trånga miljöer. 80/60 används vid genomfartsgator. Utmed större trafikleder, större korsningar och ”när det behövs” används 100/73 text.

Placering, montering

I korsningar på återvändsgator, där trafiken huvudsakligen kommer från ett håll sätts endast en skylt på tvärgatan. Då anges både jämna och udda nummer på denna skylt. Ex: A-gatan 1-9, 2-10. Om skylten sätts på sidan med jämna nummer ska jämna nummer stå först på skylten.

  • Grundregeln för gatunamnsskyltning är enkelmontering.
  • När två gatunamnsskyltar monteras på samma stolpe skall de monteras under varandra, i riktning utefter gatorna.
  • Gatunamnsskyltar sätts inte upp på fasader utan fastighetsägarens medgivande, ett avtal kan krävas med fastighetsägaren.
  • Vid ändring av gatunamn med adressnummer tejpas den gamla skylten över med ett rött kryss och ska sitta kvar tillsammans med den nya skylten i ca två år.
  • Gatunamn skyltsätts efter behov där gång- och cykelbanor korsar varandra.
  • Gatunamnsskyltar till enstaka fastigheter (gårdsnamn) placeras om möjligt inom vårt väghållarområde.
  • I större cirkulationer placeras gatunamnsskyltar i refugerna, gatunamnet sätts då upp utan adressnumrering. Om adressnumrering vid gatorna ut från cirkulationsplatsen behövs, kompletteras med skylt vid gatan på vanligt sätt.
Cirkulationsplats

Hög standard i centrala staden

Mellanstandard i tättbefolkat område (typ Kålltorp, Majorna).

Låg standard i småhusområde och utanför tätort (typ radhus, villa).