Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Lo Birgersson

Hantering av snö

Stadsmiljöförvaltningen har ett kontrollprogram för snödeponier på land och ett kontrollprogram för dumpning av snömassor i Göta älv. Det finns också ett dokument som beskriver hur bedömning av områdens lämplighet som snödeponier ska göras. Samtliga dokument finns till höger på sidan.

 

Snödeponeringsplatser på land år 

Följande platser kan användas för deponering av snö på land. Platserna får endast användas av entreprenörer som är upphandlade av stadsmiljöförvaltningen. 

  1. Högsbo 757:332 (A Odhners gata)  
    Lagringskapacitet ca 4 000 m3. 
  2. Biskopsgården 830:822 (Väderutsikten)
    Lagringskapacitet ca 5 000–10 000 m3.

 

Dumpning av snömassor i Göta älv

Stadsmiljöförvaltningen har dispens för att dumpa snömassor i Göta Älv. Dispensen gäller under vintersäsongerna från och med 15 oktober 2023 till och med 30 april 2026. Dumpning i älven får endast utföras för att klara framkomligheten i centrala staden vid kraftiga snöfall, i de fall snödeponierna på land inte räcker till.

Villkor:
1. Dumpning får endast ske från i ansökan angiven plats.
2. Snö som dumpas ska inte vara äldre än 3 dagar
3. Dumpning av snö får endast ske vid kraftiga snöfall för att klara säkerhet och framkomlighet i centrala staden då uppläggningsplatser på land inte räcker till.
4. Endast snö från den centrala staden, får dumpas. Dumpning av snö från vägbanor och trafikerade leder ska undvikas.
5. Okulär bedömning av så kallad ”grå” snö, med bevisat högre halt av föroreningar ska ske och i möjligaste mån sektioneras bort från de rena snömassorna som ska dumpas i vattenområdet.
6. Om dumpning ger upphov till synlig nedskräpning i vatten eller stränder ska dumpningen omedelbart avbrytas och lämpliga skyddsåtgärder vidtas.
7. Om dumpningen av snö medför störningar för fartygstrafiken ska dumpningen omedelbart avbrytas och lämpliga skyddsåtgärder vidtas.
8. Stadsmiljöförvaltningen ska samråda med Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad angående behov av uppdatering av kontrollprogram. Samråd ska ske i god tid innan snödumpning påbörjas.
9. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i överensstämmelse med vad sökande angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt ärendet angivit eller åtagit sig.
10. En utredning av alternativ till dumpning av snö i Göta älv ska ske innan eventuellt förnyad dispensansökan.

Dokument (3 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.