Arkivversion 2021:2
Foto: Lo Birgersson

Hantering av snö

Trafikkontoret har ett kontrollprogram för snödeponier på land och ett kontrollprogram för dumpning av snömassor i Göta älv. Det finns också ett dokument som beskriver hur bedömning av områdens lämplighet som snödeponier ska göras samt en dispens för dumpning av snömassor i Göta älv. Samtliga dokument finns till höger på sidan.

 

Snödeponeringsplatser på land år 2021-2023 

Följande platser kan användas för deponering av snö under vintersäsongerna 2021/2022 samt 2022/2023. För ytterligare information och platsbeskrivning  se dokumentet ”Snödeponiplatser på land 2021-2023” till höger på sidan. 

  1. Gamlestaden 740:51 (Infart Slakthusgatan)
    Platsen ligger på gammal industrimark. Lagringskapacitet ca 5 000 m3.  
  2. Högsbo 757:332 (A Odhners gata)  
    Lagringskapacitet ca 4 000 m3.
  3. Exportgatan industrispårområde
    Lagringskapacitet ca 1 000 m3. 

 

Dumpning av snömassor i Göta älv

För ytterligare information se dokument ”Dispens för dumpning av snömassor i Göta älv” till höger på sidan. Dispensen gäller till den 1 maj 2023.

Villkor:
1. Dumpning får endast ske från i ansökan angiven plats vid Gasverkskajen.
2. Snö som dumpas ska inte vara äldre än 3 dagar
3. Dumpning av snö får endast ske vid kraftiga snöfall för att klara säkerhet och framkomlighet i centrala staden då uppläggningsplatser på land inte räcker till.
4. Endast snö från den centrala staden, får dumpas. Dumpning av snö från vägbanor och trafikerade leder ska undvikas.
5. Okulär bedömning av så kallad ”grå” snö, med bevisat högre halt av föroreningar ska ske och i möjligaste mån sektioneras bort från de rena snömassorna som ska dumpas i vattenområdet.
6. Om dumpning ger upphov till synlig nedskräpning i vatten eller stränder ska dumpningen omedelbart avbrytas och lämpliga skyddsåtgärder vidtas.
7. Om dumpningen av snö medför störningar för fartygstrafiken ska dumpningen omedelbart avbrytas och lämpliga skyddsåtgärder vidtas.
8. Sökanden ska samråda med Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad angående framtaget kontrollprogram. Samråd ska ske i god tid innan snödumpning påbörjas.
9. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i överensstämmelse med vad sökande angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt ärendet angivit eller åtagit sig.
10. En utredning av alternativ till dumpning av snö i Göta älv ska ske innan eventuellt förnyad dispensansökan.

Dokument