Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Stina Olsson

Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för en rad luftföroreningar. De som har störst påverkan och betydelse är normerna för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10 och PM2,5).

Luftkvaliteten mäts regelbundet på mätstationer i både taknivå (bakgrundshalt) och i gaturum. Dessutom mäts kvaliteten med mobila mätstationer. Det finns också beräkningar av halterna i staden.

Nya planer och byggen ska inte medverka till att MKN överskrids. Om de redan idag överskrids är det viktigt att arbeta för att minska halterna. Länsstyrelsen har beslutat om ett åtgärdsprogram mot kvävedioxid i Göteborgsregionen.

Inför planeringen av ett område är det viktigt att direkt kolla upp om det finns risk för höga halter i området. All mätdata redovisas på Göteborgs Stads hemsida, Luften i Göteborg, (se länk till höger). Där kan man fortlöpande se situationen vid samtliga mätstationer, ta del av olika rapporter bland annat om erfarenheterna av att minska partikelhalterna och få bakgrundsmaterial. Där finns också uppgifter om gällande MKN och lokala luftkvalitetsmål.

”Anvisning för trafikmängder i planeringsarbete” ska användas vid luftberäkningar i planeringsskedet

Dokument (1 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.