Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Nyproduktion

Allt varmvalsat stål ska ska rengöras, avfettas, blästras och förbehandlas enl. SIS-TS 44:2017, tabell 3 och målas för angivet bruk.

I de fall kallvalsat stål förekommer ska stålet avfettas enl. SS-EN ISO 12944-4 och därefter svepblästras till ytråhet ”fin” enligt SS-EN ISO 8503-2.

Kanter och notchar på stål i bärande konstruktioner behandlas en gång extra med mellanfärg, t > 40 μm.

Zinkinnehållet i grundfärg av zinkepoxi ska vara minst 90% torrhalt.

Reparationsmålning av skador i from av transport, hantering och mindre svetsarbete ska utföras enligt SIS-TS 44:2017, kapitel 9.8.

 

Förslag till målningssystem: System TS44-RS3 enligt AMA Anläggning 20 kod GBD.1 och SIS-TS 44:2017.

Förslag till målningssystem: System C5.08 enligt SS-EN ISO 12944-5:2019

 

Befintliga konstruktioner

Stål ska rengöras och avfettas enl. SIS-TS 44:2017, tabell 3

Befintliga konstruktioner ska för att erhålla bästa livslängd på sitt rostskydd, blästras till stålrent. Blästringsgrad ska vara lägst Sa 2½ på icke korroderade ytor. Korroderade ytor som bedöms som rostgrad D enligt SS EN ISO 8501-1 (gravrost), blästras till Sa 3.

Zinkinnehållet i grundfärg av zinkepoxi ska vara minst 90% torrhalt.

Vid ommålning av konstruktioner med rostgrad lika med eller bättre än rostgrad C används målningssystem enl. AMA Anläggning 20, LCB.6123 med grundfärg av zink. System C5.08 enl. SS-EN ISO 12944-5.

Vid ommålning på gamla konstruktioner med gravrost (rostgrad D) används målningssystem enl. AMA Anläggning 20, LCB.6122 med grundfärg av epoximastic.

Vid partiell bättringsmålning ska förbehandling följa standarden ISO 8501-2 samt AMA Anläggning 20 LCB.613. Därefter används färgsystem beroende av förbehandlingsgrad angivna under rubriken LCB.6131 eller LCB.6132 i AMA Anläggning 20.