Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Projektören ska för varje nytt projekt undersöka om fornlämningar berörs enligt ”Lag (1988:950) om kulturminnen m.m”.

Karta över fornlämningsområde se ”informationskarta GIS VG” till höger på sidan. Välj att öppna informationskartan.

Till höger på sidan finns även ”Fornsök” som innehåller Sveriges alla fornlämningar. Observera att alla kända fornlämningar har ett sk fornlämningsområde utanför själva fornlämningen. Detta område har ett lika starkt lagskydd som själva fornlämningen. Det är länsstyrelsen som bedömer hur stort fornlämningsområdet är.

I detaljplanen redovisas normalt om fornlämningar finns. Fornlämningarna markeras på byggritningarna.

Vid arbeten i befintlig detaljplan inom fornlämningsområde ska, om tvekan råder om fornlämning berörs eller ej, Göteborgs Stadsmuseum (kulturmiljöenheten) tillfrågas (till exempel om arbetet berör delar utöver den befintliga anläggningen eller om denna är äldre än 100 år).

Tillstånd för undersökning/urgrävning söks hos Länsstyrelsen av byggherren.
Vid exploateringsprojekt sköter fastighetskontoret arkeologiärenden som handlar om samordning med länsstyrelsen, diverse tillståndsansökningar m.m.