Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Projektören ska inför varje nytt projekt undersöka om fornlämningar berörs enligt Kulturmiljölag (1988:950).

Karta över fornlämningsområden går att söka fram på Länsstyrelsens informationskarta. Välj att visa Kulturmiljövård i kartverket.

Till höger på sidan finns även ”Fornsök” som innehåller Sveriges alla kända fornlämningar. Observera att alla kända fornlämningar har ett så kallat fornlämningsområde utanför själva fornlämningen. Detta område har ett lika starkt lagskydd som själva fornlämningen. Det är länsstyrelsen som bedömer hur stort fornlämningsområdet är.

I detaljplanen redovisas normalt om fornlämningar finns. Fornlämningarna markeras på byggritningarna.

Vid arbeten i befintlig detaljplan inom fornlämningsområde ska, om tvekan råder om fornlämning berörs eller ej, kontakt ske med Länsstyrelsen då endast Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen får undersöka en fornlämning, bärga en fartygslämning som är en fornlämning samt undersöka en plats där fornfynd påträffats. 

Tillstånd för undersökning/urgrävning söks hos Länsstyrelsen av byggherren.
Vid exploateringsprojekt sköter exploateringsförvaltningen arkeologiärenden som handlar om samordning med länsstyrelsen, diverse tillståndsansökningar med mera.