Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Projektören ska inför varje nytt projekt undersöka om fornlämningar berörs enligt Kulturmiljölag (1988:950).

Karta över fornlämningsområden går att söka fram på Länsstyrelsens informationskarta. Välj att visa Kulturmiljövård i kartverket.

Till höger på sidan finns även ”Fornsök” som innehåller Sveriges alla kända fornlämningar. Observera att alla kända fornlämningar har ett så kallat fornlämningsområde utanför själva fornlämningen. Detta område har ett lika starkt lagskydd som själva fornlämningen. Det är länsstyrelsen som bedömer hur stort fornlämningsområdet är.

I detaljplanen redovisas normalt om fornlämningar finns. Fornlämningarna markeras på byggritningarna.

Vid arbeten i befintlig detaljplan inom fornlämningsområde ska, om tvekan råder om fornlämning berörs eller ej, kontakt ske med Länsstyrelsen då endast Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen får undersöka en fornlämning, bärga en fartygslämning som är en fornlämning samt undersöka en plats där fornfynd påträffats. 

Tillstånd för undersökning/urgrävning söks hos Länsstyrelsen av byggherren.
Vid exploateringsprojekt sköter exploateringsförvaltningen arkeologiärenden som handlar om samordning med länsstyrelsen, diverse tillståndsansökningar med mera.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.