Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Peter Svenson

En ny riktlinje för hastighetsgränser har beslutats. Den beskrivs under rubriken skyltad hastighetsgräns nedan. Under en övergångsperiod så lever den gamla praxisen vidare i staden. Praxisen tog utgångspunkt i bashastigheten 50km/h och hastighetsäkrade sedan områden som skyltades med rekommenderad 30km/h eller blå-30.

Referenshastighet

Referenshastighet (VR) är ett sammanvägt funktionellt begrepp för att ange för vilken högsta hastighet en länk eller korsning ur hastighets- och säkerhetssynpunkt ska utformas.

Vid ny- och ombyggnad av stadens gator ska dimensionering av trafikutformningen utgå från referenshastigheterna 30, 40 och 60km/h. Högre hastighetsgränser används endast i undantagsfall. För val av referenshastighet, kontakta kompetens ”Hastighet” till höger på sidan.

Skyltad hastighetsgräns

I Göteborg finns möjlighet att använda alla lagstadgade hastighetsgränser, med inriktning på sänkta hastighetsgränser.

Bashastigheten inom tättbebyggt område är 50km/h, utanför är den 70km/h. För gräns tättbebyggt område se dokument ”Karta över tättbebyggt område”. Dessa gäller på alla gator så länge en annan hastighetsgräns inte har beslutats genom en lokal trafikföreskrift (LTF).

Utgångspunkten för val av hastighetsgräns ska utgå från närvaron av gående och cyklister, utgångspunkten är 30 km/h.

Vid val av skyltad hastighetsgräns ska det eftersträvas att hastighetsgränsen stämmer överens med gaturummets rumsliga karaktär. Gaturummet beskrivs utifrån dess väggar och golv samt oskyddade trafikanters anspråk att korsa/använda gatan enligt Livsrumsmodellen, se 2AN Livsrumsmodellen. Fler faktorer som påverkar valet av hastighetsgräns är:

 • Stadens mål och strategier
 • Gatans funktion (funktionsklass för alla trafikslag)
 • Trafikflöden (alla trafikslag)
 • Gatans lokalisering i gatunätet
 • Buller och luftkvalitet

Gatans separeringsgrad är också viktig vid val av hastighetsgräns. Där blandtrafik mellan motorfordon och oskyddade trafikanter förekommer ska hastighetsgränsen inte vara högre än 30 km/h. Konfliktpunkter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter ska hastighetssäkras till 30 km/h där hastighetsgränsen är högre.

Hastighetsgränsen bestäms för varje enskild gata men hastighetsgränserna ska vara relaterade till systemet i sin helhet. Vid ombyggnad och nyplanering ska hastighetsgränserna 30, 40 eller 60 km/h eftersträvas. Hastighetsgränser stäms av med aktuell kompetens, se kontakter till höger på sidan.

Gångfart

Ska användas på:

 • Gator med Livsrum F

Kan användas på:

 • Lokalgata – bostadsgata
 • Gator med Livsrum IF

30 km/h

Ska användas på:

 • Lokalgata – bostadsgata
 • Huvud- och lokalgata utanför skola där majoriteten av de oskyddade trafikanterna rör sig till och från skolan

Kan användas på:

 • Lokalgata – Uppsamlingsgata
 • Gator med Livsrum IF, M
 • Gator som är hastighetssäkrade till 30 km/h på sträcka

40 km/h

Ska eftersträvas att användas på:

 • Lokalgata – Uppsamlingsgata
 • Huvudgata – Uppsamlingsgata (gaturum)
 • Huvud- och lokalgata i industri- och verksamhetsområden

Kan användas på:

 • Lokalgata – bostadsgata med kollektivtrafikens linjenät
 • Gator med Livsrum M, IT

50 km/h

Ska eftersträvas att inte användas.

Kan användas på:

 • Gator som kräver stora åtgärder för att höja/sänka hastighetsgränsen från 50 km/h
 • Gator med en trafikmiljö/karaktär som talar för 60 km/h men det finns faktorer till exempel buller, som talar emot en höjning av hastighetsgränsen
 • Gator med Livsrum IT, T

60 km/h

Ska användas på:

 • Huvudgata – Genomfartsgata (vägrum)

Kan användas på:

 • Huvudgata – Uppsamlingsgata (gaturum)
 • Huvudgata – Led/Genomfartsgata
 • Vägar som tillhör Göteborgs Stad men som ligger utanför tättbebyggt område
 • Gator med Livsrum IT, T

70 km/h

Ska eftersträvas att inte användas.

Kan användas på:

 • Vägar som tillhör Göteborgs Stad, men ligger utanför tättbebyggt område, i de fall det behövs for att harmonisera med Trafikverkets hastighetsgränser. Samråd sker med Trafikverket
 • Gator som kräver stora åtgärder för att höja/sänka hastighetsgränsen från 70km/h
 • Gator med en trafikmiljö/karaktär som talar för 80 km/h men det finns faktorer till exempel buller, som talar emot en förändring av hastighetsgränsen
 • Gator med Livsrum T

80 km/h

Ska eftersträvas att inte användas inom tättbebyggt område i Göteborgs Stad.

Kan användas på:

 • Huvudgata – Genomfartsgata (vägrum)
 • Huvudgata – Led/Genomfartsgata
 • Vägar som tillhör Göteborgs Stad men som ligger utanför tättbebyggt område
 • Gator med Livsrum T

90–120 km/h

Ska eftersträvas att inte användas.

Rekommenderad hastighetsgräns

Kan användas:

 • Där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna.

I staden finns det flera befintliga 30-områden, alltså områden med rekommenderad hastighet 30km/h.  De är för det mesta hastighetssäkrade. På sikt så bör de ändras till skarp 30km/h.