Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Peter Svenson

Det är gatans funktion i staden samt trafiksäkerhets och framkomlighetsaspekter som avgör vilken hastighetsgräns som ska gälla på gator i staden.
Gatans utformning och dess hastighetsgräns ska följa och stödja varandra. Inriktningen i stadens arbete är att hastigheten för bilar i gatunätet ska bli lägre.

Referenshastighet

Referenshastighet VR är ett sammanvägt funktionellt begrepp för att ange för vilken högsta hastighet en länk eller korsning ur hastighets- och säkerhetssynpunkt ska utformas.

Vid ny- och ombyggnad av stadens gator ska dimensionering av trafikutformningen utgå från referenshastigheterna 30, 40 och 60km/h. Högre hastighetsgränser används endast i undantagsfall. Val av referenshastighet ska stämmas av med trafikkontorets projektledare.

I väntan på en beslutad hastighetsplan skiljer sig referenshastighet ifrån skyltad hastighetsgräns, se nedan.

Skyltad hastighetsgräns

Vid skyltning av hastighetsgränser används normalt 30 och 50 km/h. Dessutom använder kommunen rekommenderad hastighet 30 km/h.

50 km/h

Inom tättbebyggt område gäller bashastighet 50km/h. Bashastigheten skyltas endast upp vid gränsen för tättbebyggt område eller vid övergång från annan hastighetsgräns. För gräns tättbebyggt område se dokument ”Karta över tättbebyggt område”.

30 km/h

Begränsningar av hastigheten till 30 km/h ska användas restriktivt. Hastighetsbegränsningen 30 km/h används i undantagsfall och bara där man inte kan bygga fartdämpande åtgärder. 30 km/h kan också användas i anslutning till skolor vanligtvis med en tidsbegränsning mellan kl 06-21 alla dagar. Skyltning till 30 km/h kräver lokal trafikföreskrift.

Rekommenderad max 30

Rekommenderad hastighet, max 30 km/h eller lågfartsgata används alltid i kombination med fartdämpande åtgärder.

Dokument
Kontakter