Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Lo Birgersson

I tidiga skeden tas det i de flesta fall fram ett trafik- och utformningsförslag/genomförandestudie som sedan ska ligga till grund för kommande detaljprojektering. Dessa ska beaktas, kontrolleras och förfinas i samband med projekteringen utan att de huvudsakliga principerna, funktionerna och effekterna av förslaget förvanskas.
Om det i projekteringsskedet framkommer felaktigheter, något som inte fungerar, behov av ändringar eller om det uppstår oklarheter i trafik- och utformningsförslaget/genomförandestudien, ska kontakt tas med:
– i första hand med den projektledare som är ansvarig för projektet
– i andra hand med ansvariga trafikutformare (se kompetens ”Utformning” till höger på sidan)