Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Göteborgs Stad

Att utföra ett vägarbete i staden är ofta komplicerat då många människor påverkas samtidigt som många olika aktörer är inblandade, med olika roller och ansvar. Det är viktigt att alla har förstått sin roll och vilka ansvar som vilar på respektive aktör. Detta för att skapa förutsättningar för samverkan utifrån en gemensam förståelse av vad som förväntas av alla inblandade.

Rollerna som beskrivs i detta kapitel är de roller som har ett uttalat ansvarar i lagstiftningen för att skapa en säker, tydlig och framkomlig trafikmiljö. Vi har medvetet valt ut och fokuserat på dessa roller även om vi är medvetna om att det kan finnas fler ansvarsroller på en vägarbetsplats. En och samma person kan även inneha flera roller. De roller som beskrivs nedan är: väghållare, byggherre, entreprenör, utmärkningsansvarig och ansvarig kontaktperson för utmärkning.

APG kapitel 3 innehåller följande underrubriker:
3.1.     Väghållaransvar (Stadsmiljöförvaltningen Göteborg Stad)
3.2.     Byggherrens ansvar
3.2.1       Byggherrens ansvar gentemot väghållaren (stadsmiljöförvaltningen)
3.2.2       Byggherrens kommunikationsansvar
3.2.3       Byggherrens drift- och underhållsansvar
3.3.     Entreprenörens ansvar
3.3.1       Särskilt ansvarig för trafikanordningar, skydd m.m.
3.3.2       Personlig varselklädsel
3.4.     Kontroll och påföljd
3.4.1       Påföljder vid felaktig avstängning av gata

Se fullständiga krav och rådstext i dokumenten ”Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata” och ”Stadsmiljöförvaltningens råd för Arbete på gata”.