Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För placering, val, utformning av möbler, utrustning, soffor/sittplatser mm på allmän plats – se även dokumenten ”Stadens möbler”, ”Stadens möbler riktlinje”, ”Stadens färg”, ”Soffor i park och natur” till höger.

Placering

Det är viktigt att kunna erbjuda sittplatser eftersom personer med svårt att röra sig kan vara helt beroende av möjligheten att sätta sig och vila för att kunna förflytta sig en viss sträcka. Sittplats/vilplats placeras med lite olika frekvens/avstånd bl a beroende på platsens/stråkets förutsättningar och på var i staden man befinner sig. Antalet soffor vid varje plats bör bedömas utifrån hur attraktiv platsen är och hur frekventerat stråket är.

Att kunna sitta är ett behov som påverkar vistelsekvaliteten och kan vara avgörande för att äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna röra sig i stadens gångmiljöer, särskilt vid backar och trappor. Sittplatser/vilplatser för gående och rullstolsburna personer ska ordnas regelbundet i anslutning till gångytor. Vid nyplanering används följande riktvärden:

 • Ca var 50-100:e meter i folktäta områden
 • Ca var 25:e meter längs brantare lutningar och stora höjdskillnader

Utformning och val av soffor

Generellt gäller:

 • Vid gestaltning, utrustningsval och färgsättning behöver man ha tagit till sig innehållet i dokumenten ”Stadens möbler”, ”Stadens möbler riktlinje”, ”Stadens färg”, ”Soffor i park och natur” mf l och utgå från dess principer i arbetet.
 • Bänkar/soffor/möbler på en plats eller längs ett stråk ska väljas så att huvuddelen av möblerna är användbara och tillgängliga för personer med funktionsvariationer. T ex ska huvuddelen av sittplatserna ha både ryggstöd och armstöd.
 • Sitthöjden ska vara 45-50 cm.
 • Armstöd ska vara greppvänliga, vara ca 70 cm höga och de bör nå förbi sittytans framkant.
 • Virket i sits och ryggstöd ska vara minst 40 mm tjockt. Detta för att kunna motstå vandalisering och för att kunna slipas vid behov.
 • Tvärslå mellan soffans framben ska undvikas – många personer behöver kunna sätta fötterna under sittytan när de ska resa sig upp.
 • Soffor ska vara stadiga i sin konstruktion och fast förankrade. Förankring ska ske ovan mark så långt det är möjligt, det underlättar efterjusteringar och eventuell flytt av soffa.
 • Målade sittbrädor och ryggstöd bör användas som standard, undantag är platser där högre kvalitet eller lägre kvalitet kan motiveras.
 • Tropiska träslag ska undvikas så långt det är möjligt.
  Undantag kan behöva göras t ex i miljöer som är extremt utsatta eller där omgivande gestaltning bygger på tropiska träslag. Virket ska då komma från miljögodkänd odling (FSC-märkt).
 • Tryckimpregnerat virke bör ej användas.
 • Förnyelsebara ingredienser i färg bör föredras framför syntetiska.

Ett begränsat antal typmodeller och kulörer på soffor/sittplatser används på allmän plats för att underlätta lagerhållning, göra det enklare att komplettera eller byta ut möblerna vid behov samt för att skapa/bevara en sammanhållen stadsbild över tid. Typmodell väljs utifrån stadstyp/område (se ”Stadens möbler”).

Undantag kan vara platser av en specifik karaktär som exempelvis Gustaf Adolfs Torg, Brunnsparken och Domkyrkoplan och lekplatser, där en soffa av ett visst tidstypiskt uttryck lämpar sig bättre. Detsamma gäller moderna platser som Esperantoplatsen, Kanaltorget och västra sidan av Kungsportsplatsen där mer enkla, moderna soffor och bänkar bättre kompletterar platsernas karaktär. Sådana undantag ska studeras specifikt i gestaltningen och motiveras väl. Observera att även undantagna platser ska ha en god andel tillgängliga sittplatser/möbler/ utrustning.

I de fall gatan/platsen inte omfattas av någon av de geografiska områden som tas upp i ”Stadens möbler” eller området inte passar in i någon av dess stadstyper/delområden, ska det studeras särskilt vilken typ av soffa/möbel och färgsättning som kan vara lämplig. Val ska rimma med både omgivningen och med intentionerna i ”Stadens möbler”, ”Stadens färg” etc.
Vid val ska man beakta dels stadstypen/delområde ”Övriga staden”, dels var i staden man befinner sig, vilken typ av område och bebyggelse som finns där, dess karaktär. Man behöver även beakta de typer av soffor/möbler och kulörer som redan finns i området. Om lämpligt – välj något liknade som redan finns, så att intrycket av området inte blir spretigt (dock inom ramen för huvudprinciperna i ”Stadens möbler”, ”Stadens färg”).

Valförslag för områden som saknas i ”Stadens möbler” respektive undantag stäms av med stadsmiljöförvaltningens utformningsansvariga, se kompetens ”Utformning” till höger på sidan.

Haga

Generellt på torg och i parker:  Typmodell ”sparsmakad” soffa.

Undantag:

 • Platser av en specifik historisk karaktär, som Pehr Eriksons Plats där bland annat konstnärliga bänkar används.
 • Lekparker, som till exempel Soldaten där mer moderna soffor och bänkar kan komplettera lekplatsens livfulla karaktär.

Stenstaden

Generellt på gator och torg i Vasastaden, Linnéstaden, Annedal och Heden:

Typmodell ”elegant” soffa.

Generellt på gator och torg i Landala, Johanneberg och på Långgatorna:

Typmodell ”sparsmakad” soffa.

Generellt i parker inom stenstaden: Typmodell ”rundad och klassisk” soffa.

Undantag görs i vissa parker, till exempel har Trädgårdsföreningen sin egen möblering.

Inom Vallgraven

Generellt på gator, torg och i parker inom Vallgraven: Typmodell ”tidlös” soffa.

Undantag:

 • Platser av en specifik historisk karaktär som Gustaf Adolfs Torg, Brunnsparken och Domkyrkoplan, där en soffa av ett visst tidstypiskt uttryck lämpar sig bättre.
 • Moderna platser som Esperantoplatsen, Kanaltorget och västra sidan av Kungsportsplatsen där mer enkla, moderna soffor och bänkar bättre kompletterar platsernas karaktär.

Övriga centrala staden

Generellt på gator och torg i ”övriga centrala staden och strategiska knutpunkter”:
Typmodell ”modern” soffa.