Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Kapitlet omfattar normer, regelverk, granskningsrutiner samt drift och underhållskrav gällande byggnadsverk/konstruktioner.

Till byggnadsverk (definieras i TRVINFRA-00227) omfattar konstruktionstyperna:

 • Bro
 • Tunnel
 • Bullerskärm
 • Bergskärning
 • Tråg
 • Påldäck
 • Bankpålning
 • Trumma med diameter > 2m
 • Stödmur med nivåskillnad mellan mark på ömse sidor om konstruktioner > 1,5 m
 • Med flera enligt TRVINFRA-00227

Byggnadsverk som ingår i underbyggnadsrätt vid tredimensionell fastighetsbildning, se 12HA2 Underbyggnadsrätt vid 3D-fastighetsbildning.

Följande anläggningar hittar du under kapitlet 12I Färjelägen, farleder och kajer:

 • Färjeläge/flytbrygga
 • Kaj/kanalmur
 • Katodiskt skydd
 • Sjösäkerhetsanordningar (SSA)