Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För exempel på anläggningar som ingår i verksamhetsområdet, se 12CG4 Övertagandebesked (mall), 12H Byggnadsverk med underkapitel och 12I Färjelägen, farleder och kajer med underkapitel. Observera att de handlingar som ska tas fram enligt Trafikverkets normer enligt kapitel ovan också gäller.

Alla handlingar ska märkas med tillhörande BaTMan-nummer. Se även 12HF Rutiner byggnadsverk för leverans av handlingar till BaTMan.

Dokument och handlingar ska inkluderas i den tekniska dokumentationen där det är aktuellt enligt definitioner nedan.

Rubrikerna nedan överensstämmer med mapparna i mappstrukturen och de gråa rubrikraderna i dokumentöversikten. Om det i rubriken står ett förkortat namn inom parentes så har det namnet kortats ner i mappstrukturen för att undvika att sökvägen blir för lång, exempelvis DoU-instruktioner.

Bilder och video

Samtliga bilder och videor som berör verksamhetsområdet.

Byggvarudeklaration

Samtliga byggvarudeklarationer för verksamhetsområdet som behövs för att komplettera produktspecifikationer.

Drift- och underhållsinstruktioner (DoU-instruktioner)

Samtliga dokument som behövs för att sköta och underhålla anläggningen.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Drift- och underhållsplan
  • För anläggningar som anges enligt avsnitt ”5.4.8.9 Underhållsplan” i TRVINFRA-00226.
 • Skötselanvisningar
 • Andra instruktioner som är av intresse för förvaltaren.

Kvalitetsdokumentation

Av entreprenören överlämnad kvalitetsdokumentation och provning av material som berör verksamhetsområdet.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Entreprenörens kvalitetssäkring
  • Kvalitetsplan
  • Beskrivningar
  • Föreskrifter
  • Egenkontroll
  • Provtagningsprotokoll
 • Betonggjutningsjournaler
  • Mall till höger på sidan ska användas.
  • Ska signeras av platschef med behörig betongkompetens
 • Övrig kvalitetsdokumentation som är av intresse för förvaltaren.

Material

Samtliga dokument som behövs för förvaltning och drift- och underhåll av material.

Följande ska skickas in:

 • Förteckning över inbyggt material minst innehållande:
  • Produkter
  • Artikel
  • Leverantör
 • Andra dokument som är av intresse för förvaltaren.

Materialgarantier

Samtliga garantibevis som berör verksamhetsområdet för material och produkter.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Miljöskärm (bullerskydd)
 • Räcken
 • Prefabricerade konstruktioner
 • Tätskikt
 • Andra garantibevis som är av intresse för förvaltaren.

Återvunnet material

Sammanställning av återvunnet material innehållande, men inte begränsat till, uppgifter om:

 • Produkt
 • Material
 • Ålder
 • Tidigare och ny placering (markera på ritning)
 • Uppskattad livslängd
 • Tidigare ägare
 • Annan information som är av intresse för förvaltaren.

Produktspecifikation

Produktspecifikationer för verksamhetsområdet anläggningar inklusive detaljer.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Räcken
 • Prefabricerade konstruktioner
 • Tätskikt
 • Andra produktspecifikationer som är av intresse för förvaltaren.

Rapporter

Samtliga rapporter för verksamhetsområdet.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Slutrapport byggnadsverk inklusive bilagor.
  • Slutrapport byggnadsverk ska användas som en innehållsförteckning där alla relevanta dokument ska bifogas.
  • Notera särskilt att slutbesiktningsdatum och kostnad för projektet ska finnas med.
  • Mall till höger på sidan ska användas.
 • Åtgärdsrapport underhåll, byggnadsverk.
  • Entreprenören ska använda detta dokument för att rapportera en åtgärdad skada.
  • Mall till höger på sidan ska användas.
 • Andra rapporter som är av intresse för förvaltaren.

Tekniska handlingar

Samtliga tekniska handlingar som behövs för att förvalta anläggningar inom verksamhetsområdet.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Teknisk beskrivning (OTTBU) (BMUK)
 • Mängdförteckning med beskrivande text (se 12CH Leverans av bygghandlingar)
 • Beräkningar
 • Rivningsplan för konstruktioner (se 12AA Projektgenomgång/startmöte)
 • Redogörelse för konstruktionsarbetets förutsättningar och metoder
  • Redogörelsen ska göras enligt TRVIINFRA- 00226, kap. 5.3.3.5
 • Övriga tekniska handlingar som är av intresse för förvaltaren.

Mjukvara

 • Mjukvara, specifikation
 • Metadata
  • Systemkrav
  • Version av mjukvara
  • Användningsområde
  • Leverantör
  • Informationsklassning
 • Dokumentation för avtal och licenser
 • Behörighetshantering och autentisering
 • Annan dokumentation som kan vara av intresse för förvaltaren

Modellfiler

Modellfiler för uppdatering av verksamhetsområdets anläggningsregister.

Följande ska alltid bifogas i relationshandlingen, om aktuellt:

 • Arbetsområde
 • Konstbyggnadsförändringar
 • Konsbyggnadsförändringar maritimt
 • Geotekniska förstärkningsåtgärder

Ritningar

Ritningsförteckning samt aktuella ritningar enligt följande:

 • Översiktsplan (0001-0099)
 • Befintliga förhållanden (0100-0199)
 • Höjdplan (1000-1599)
 • Ytskiktsplan (1800-1899)
 • Ledningsplan (4000-4199)
 • Rivningsplan (4250-4399)
 • Byggnadsverk (5000-5399)
  • Sammanställningsritning
 • Belysningsinstallation i byggnadsverk (5400-5499)
 • Geotekniska ritningar/provgropsritning (6000-6599)
 • Geotekniska ritningar (6600-6699)
 • Specialritningar (9000-9299)
 • Kopplingsschema (Teknikskåp och styrsystem)
 • Använda eller justerade standardritningar (se 1BA Gällande standardritningar (Dwg)), ritningsnumrering enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.