Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Irena Music

Utryckningstrafik så som räddningstjänst, ambulans och polis har behov av en god framkomlighet, framför allt på det primära utryckningsnätet. Här är det främst trafiksituationen under högtrafik och eventuella farthinder som behöver beaktas.

Vid planering av gaturummet behöver Räddningstjänstens krav på uppställningsplatser beaktas.

På sin hemsida har Räddningstjänsten Storgöteborg samlat sina råd och anvisningar. ”Råd och anvisning nr 110 – Räddningstjänstens insatstid och förmåga” inklusive ”Råd och anvisning nr 110 – Bilaga Räddningstjänstens körtider” är mest aktuell när det gäller planering av allmän plats. Se även Trafikverkets ”Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort (TrV)”.