Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Genom utformnings- och konstruktionsgranskning säkerställer stadsmiljöförvaltningen att det som byggs följer lagar och förordningar samt våra egna specifika krav.

Nya anläggningar ska följa krav och riktlinjer definierade i TH. Eventuella frånsteg ifrån TH ska tydligt framgå i granskningshandlingarna.

Om granskningsområdet berörs i andra delar av handlingen än vad som beskrivs nedan ska dessa också skickas till kontakt för respektive granskningsområde.

Arbetsgång enligt TH 12AJ Granskning.

 

Granskningsområden

Belysning

Granskar belysningsplanen avseende belysningsstolparnas placering i förhållande till kantlinjer, utfarter, tomtgränser, kurvor, höjdskillnader och fastigheter. Belysningen ska dimensioneras utifrån gällande VGU. Val av belysning ska utföras enligt stadsmiljöförvaltningens  krav i TH kap 12S Belysning med underliggande kapitel. Avsteg ifrån TH ska tydligt framgå i granskningshandlingen.

Det åligger projektörer att ta fram alla underlag i enlighet med Teknisk Handbok. Det innebär även att inhämta information om befintlig anläggning, dess kondition och möjligheter att koppla på ytterligare ljuspunkter. (tex. kopplingspunkter, krav på utlösningsvillkor, styrning, relationshandling, inmätning av kablar mm) Information om befintlig anläggning inhämtas mot avgift från Drift- och Underhållsentreprenör för området.

Knutpunktsnummer ska finnas med i projektering för nya belysningspunkter och ska utgå från befintligt nummersystem.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0401-0499 belysningsförslag, översikt
 • 0601-0999 belysningsförslag
 • 4001-4199 ledningsplan
 • 4401-4499, lyktplan/belysningsplan inklusive KNP-nummer
 • 5401-5499, belysningsinstallation i byggnadsverk

Övrigt att skicka:

 • Bygglovshandlingar (där aktuellt)
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

Trafiksignaler

Granskar signalreglerade korsningar avseende framkomlighet och trafiksäkerhet samt signallyktors placering. Placering av signallyktor ska utföras enligt stadsmiljöförvaltningens krav se 3GF Signalanläggning och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler. Väntytor för oskyddade trafikanter ska dimensioneras utifrån gällande krav se 3IH Väntytor för gång och cykel.

Avsteg ifrån TH ska tydligt framgå i granskningshandlingen.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0200-0399 Trafik- och utformningsplan
 • 4200-4219 Signalplan

Övrigt att skicka:

 • Funktionsbeskrivningar
 • Framtagna underlag som ligger till grund för utformning såsom trafik-och utformningsförslag, trafik- och gestaltningsförslag, trafikflödena för att kunna förstå och bedöma utifrån framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv.
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

 

Byggnadsverk 

För stadsmiljöförvaltningens/exploateringsförvaltningens projekt eller där Trafikverket bygger anläggningar för Göteborgs Stad (arbetsgång 12AJ gäller ej).

En konstruktionsredovisning ska sändas in för kontroll innan den redovisade konstruktionen utförs, se TRVINFRA-00226  kap 5.4. Projektet ansvarar för att konstruktionsgranskning utförs.
Stadsmiljöförvaltningens  alternativt Trafikverkets projektledare/uppdragsledare meddelar till vem granskningen ska skickas.

Bekräftelse på att projektets konstruktionsgranskning har utförts enligt Teknisk Handbok ska skickas till stadsmiljöförvaltningens planeringsledare Byggnadsverk, se övrigt att skicka nedan.

Alla handlingar som ingår i konstruktionsredovisningen ska projektet registrera och koppla i BaTMan under respektive konstruktionsnummer.

Handläggningstiden för granskning kommer att variera beroende på projektets art.
Kontroll av konstruktionsredovisning ska ske i enlighet med TRVINFRA-00226.
Trafikverkets föreskrifter gäller med anpassning till stadsmiljöförvaltningens verksamhet.

För externa projekt (exklusive när Trafikverket bygger för Göteborgs Stad, arbetsgång 12AJ) gäller:

En konstruktionsredovisning ska sändas in för kontroll innan den redovisade konstruktionen utförs. Kontroll av konstruktionsredovisning ska ske i enlighet med TRVINFRA-00226. Trafikverkets föreskrifter gäller med anpassning till stadsmiljöförvaltningens  verksamhet.

I god tid före granskning ska utföras ska kontakt tas med Kompetens ”Granskning utformning och konstruktion” anmärkning Byggnadsverk: Broar, Tunnlar, Stödmurar, Påldäck, för att avgöra om granskning ska utföras av tredje part eller om anläggningen är tillräckligt liten för att granskas av Kompetens ”Granskning utformning och konstruktion”.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • 1901-1999 planteringsplan
 • 5001-5399 byggnadsverk
 • 5401-5499 belysningsinstallation i byggnadsverk

Övrigt att skicka:

 • Bygglovshandlingar (där aktuellt)
 • Bekräftelse på att projektets konstruktionsgranskning utförts
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

 

Gata

Yt- och vägtillbehör

Granskar Vägutrustningsplanen avseende skyltstolparnas placering i förhållande till fordon och trafikanter. Val av ytskikt och överbyggnad ska utföras enligt stadsmiljöförvaltningens  krav i TH kap12B Projekteringsförutsättningarmed underliggande kapitel. Avsteg ifrån TH ska tydligt framgå i granskningshandlingen.

Kontrollerar att Vägutrustningsplanen är godkänd med ifylld stämpel.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 8001-8299 vägutrustningsplan

Övrigt att skicka:

 • Bygglovshandlingar (där aktuellt)
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

 

Tillgänglighet

Granskning ur tillgänglighetssynpunkt avser att säkerställa att trafik- och utformningsförslag, trafik- och gestaltningsförslag eller bygghandlingar är utformade så att fotgängare, med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning, kan ta sig genom området samt till/från målpunkter i området på ett säkert sätt.  Handlingar som granskas är höjd- och ytskiktsplan och vägutrusningsplan (för att kunna identifiera övergångställen).

Handlingen förutsätts uppfylla ställda krav gällande mått och ytbeläggningar. Avsteg ifrån TH ska tydligt framgå i granskningshandlingen.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 1001-1499 höjdplan
 • 1701-1799 utrustningsplan
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • 3000-3449 normalsektion
 • 8001-8299 vägutrustningsplan

Övrigt att skicka:

 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

 

Framkomlighet & Hållplatser

Inom område Framkomlighet och Hållplatser granskas Ytskiktsplan och Vägutrusningsplan avseende:

 • Bredder
 • Placering av pollare och andra stolpar
 • Höjdskillnader
 • Kantstensval
 • Val av ytskikt med avseende på renhållning
 • Fri höjd
 • Möjlighet till att lägga snömassor vid hållplatser

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 1001-1499 höjdplan
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • 8001-8299 vägutrustningsplan

Övrigt att skicka:

 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

Trafikföringsprincip

Granskning av trafikföringsprinciper utförs för att kunna bedöma och säkerställa såväl framkomligheten som tillgängligheten till, i och genom staden. I trafikföringsprincipen visar projektet det planerade arbetsområdet, samt illustrerar hur samtliga trafikslag (fotgängare, cykel, kollektivtrafik, näringslivets transporter, allmän trafik och eventuell byggtrafik) är tänkta att ledas förbi/genom området i projektets olika etapper.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.

8300-8499 Trafikföringsprincip

Övrigt att skicka:

 • Framtagna underlag som ligger till grund för utformning såsom trafik-och utformningsförslag, genomförandestudie och trafikflöden för att kunna förstå och bedöma utifrån framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv.
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

Vägutrustningsplan

Vägutrustningsplanen upprättas med trafik- och utformningsförslaget och trafik- och gestaltningsförslaget som grund och granskas utifrån beskrivande text enligt 12CE1.10 Vägutrustningsplan 

Granskar vägutrustningsplanen avseende utmärkningen av vägmärken, vägmarkering och vägvisning så att gällande författningar, regler och stadsmiljöförvaltningens tillämpningar följs. 

Granskningsetikett ska infogas Vägutrustningsplanen och signeras av ifrån stadsmiljöförvaltningen utsedd granskare, enligt Kontaktlista, innan bygghandling färdigställs.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 1701-1799 utrustningsplan
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • 8001-8199 vägutrustningsplan

Övrigt att skicka:

 • Vägmärkesförteckning
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

Trafikutformning och gestaltning

Granskning av projekt i utformnings-, gestaltnings- och helhetsfrågor, vad gäller allmänna gator, torg och platser. Vi försöker se så att helheten fungerar och blir attraktiv för de som vistas, verkar och färdas i staden. Våra synpunkter kan sträcka sig över flera discipliner och röra allt från övergripande trafikföringsprinciper till trafiklösningar/trafikutformning, gestaltning och detaljernivåer.

Handlingen förutsätts uppfylla ställda krav gällande trafikutformning och gestaltning enligt Teknisk Handbok.

Samtliga ritningar ska levereras för granskning. Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.

Alla ritningar ska, utöver PDF-format, även levereras i DWG-format enligt 12DA1 Format.

Övrigt att skicka:

 • Mängdförteckning med beskrivande text
 • Framtagna underlag som ligger till grund för utformning och gestaltning såsom trafik- och utformningsförslag, trafik- och gestaltningsförslag, kvalitets- och gestaltningsprogram, tillgänglighetsplan mm
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

 

Spår

Spårkonstruktion

Granskar så att spåranläggningen följer gällande konstruktionskrav.

Vid anläggning av nya spår eller förändring av befintliga spår ska Banstandard följas. Eventuella avvikelser till Banstandard ska dokumenteras, enligt Funktionskrav och avvikelselista Spår(finns till höger på sidan), och godkännas av stadsmiljöförvaltningens  konstruktionsansvarig för Spår.

I projektering ska materiallistor tas fram på allt materiel för spår, signal och kontaktledning som går åt i projektet. Sedan ska en sammanställning göras och skickas på granskning.

Vid konstruktionsgranskning av Spår skickas relevanta ritningar, enligt Ritningars innehåll (12CE1.18-28) tillsammans med ifylld Funktionskrav och avvikelselista spår.

Övrigt att skicka:

 • Bygglovshandlingar (där aktuellt)
 • Sammanställning materiallistor
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

 

Likriktarstationer

Granskar nybyggnation, som berör spårvägsbanan, avseende framtida drift.

För att kunna utföra granskningen skickas Översiktsplan. Översiktsplanen ska innehålla placering av Likriktarstation utifrån Spårbanans behov samt framdragning av spårvägskablarnas pluskabel och minuskabel till lämplig spårvägsmast.

Projektör ska också säkerställa med Göteborg Energi AB så att anslutning är möjlig av mellanspänningsanslutning samt signalanslutning. Jordtag ska också säkerställas.

Utformningen av Likriktarstation i stadsmiljö kräver extra känslighet. Bygglov ska sökas och handläggas.

Stationen byggs efter göteborgstandard för Likriktarstationer och ska uppfylla alla el-tekniska standardkrav med hög säkerhet och lång livslängd. Anläggningen ska vara servicevänlig med hög hållbarhet och energikraven ska minimeras. Förlustenergi från transformatorn ska minimeras.    

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel

Övrigt att skicka:

 • Relevanta ritningar enligt text ovan
 • Bygglovshandlingar (där aktuellt)
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.

 

Spårsäkerhet

Vid granskning av spårsäkerhet granskas nybyggnation i närhet av spår eller projekt som på något sätt kan komma att beröra spårbanan.
Vid varje projekt ska stadsmiljöförvaltningens säkerhetsansvarig bedöma om riskanalys krävs för projektet.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar. För granskning av spårsäkerhet skickas:

 • 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
 • 1700-1799 Utrustningsplan
 • 1801-1899 ytskiktsplan
 • 4600-4699 Kontaktledningsplan
 • 4700-4779 Signal- och växelstyrningsanläggning
 • 4800-4899 Signasäkerhetsanläggning

Övrigt att skicka:

 • Övriga relevanta spårritningar
 • Skriftlig bekräftelse på att projektet följt riskanalys för spår
 • Ifylld/uppdaterad avstegslista bifogas. Mallen finns till höger på sidan.
 • En ritningsförteckning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
 • Granskningssynpunkter från tidigare skeden
 • Ifylld dokumentöversikt.
 • Översiktsritning för orientering.