Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Signalreglerad korsning

För att skapa en tillgänglig och användbar gatumiljö är det viktigt med en enhetlig utformning.
Vid ny- och ombyggnad är TK:s standardritningar styrande. Här framgår hur stolpars ska placeras och hur refuger ska utformas.

Vid signalreglerade övergångsställen bör tryckknappen placeras högst en meter över marken. Stolpen ska placeras så att tryckknappen kan nås från både ramp och platådel. Se även ritning 5510 och 5511.

Ljudsignalen har tre funktioner för synskadade personer; den underlättar lokalisering av passagen, informerar om när det är grönt och vägleder över gatan.

Vid upprustning av befintliga anläggningar och komplettering av säkerhetshöjande utrustning ska nedanstående principer beaktas där avsteg ska verifieras med signalansvarig på trafikkontoret, se  kontaktlista kompetens ”Trafiksignaler”.

Förlängd gröntid genom radardetektering

Används i vissa fall i närheten av förskola, skola eller äldreboende.

Varningsklocka vid spårövergång

Sätts främst på sträcka där spårvagn kör > 30 km/h. Kan även efter samråd med TK användas vid hållplats med stora fotgängarflöden samt i komplexa miljöer med svängande vagnar m.m. För kontakt se se  kontaktlista kompetens ”Trafiksignaler”.

Akustisk pollare vid rivning av signalanläggning

När signalanläggning rivs bör möjligheten att bevara akustisk ledning över gatan beaktas. Ledningen hjälper synskadade personer att hitta till och hitta över gångpassagen och kan ske till exempel genom montering av akustisk ledfyr i pollare. Ljudet ska avvika från gångsignal i signalanläggning för att tydliggöra att ledfyren inte är en ersättning för ljudsignal.

Ritningar
Kontakter