Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Lo Birgersson

Angöring, det vill säga korta stopp för att möjliggöra på- och avstigning eller lastning och lossning, är ofta nödvändigt där det finns entréer. Enligt Boverkets byggregler ska en angöringsplats finnas 25 meter från entré vid nybyggnad. På huvudgator ska fordon normalt inte behöva angöra i körfälten. Möjligheten till angöring från tvärgata eller kvartersmark bör undersökas för att kunna prioritera andra funktioner på huvudgatan.

När det gäller angöring ska allmän plats framför allt tillgodose det allmänna behovet av ett kunna angöra en plats, fastighet eller verksamhet.

Det ska finnas genomtänkta leveranslösningar på kvartersmark för verksamheter med stora godsvolymer.

Avfallshantering

För utformning för hantering av avfall behöver hänsyn tas till typ av avfall och vilken lösning som är tänkt för denna, se Kretslopp och vattens skrift ”Gör rum för miljön” till höger på sidan. Utöver traditionella sopbilar och tömning finns också tömning av underjordsbehållare, tömning av slambil, sopsugar och container.

För utformning av vändplats för typfordon LOS (sopbilar) se 3DC Vändplats. För utformning av angöringsfickor för sopbilar, se även avsnitt 3DE bilparkering.