Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

En gågata är en centralt belägen lokalgata, torg eller område med tidvis mycket stora flöden av gångtrafik. Generellt är endast ett fåtal gator lämpade för denna typ av reglering. En gågata får inte vara en del av pendlingscykelnätet eller det övergripande cykelvägnätet. Exempel på befintliga gågator i Göteborg är Korsgatan och delar av Kungsgatan.

För att reglera en gata som gågata krävs en lokal trafikföreskrift och regleringen innebär att motordrivna fordon inte får köras annat än för att korsa den, med undantag för följande behov:

 • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
 • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
 • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller
 • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

I övrigt gäller samma regler som för gångfartsområden, dvs:

 • fordon inte får köras med högre hastighet än gångfart
 • fordon inte får parkeras
 • förare har väjningsplikt mot gående
Vägmärke E7, gågata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några saker att tänka på vid utformning av en gågata:

 • Gaturummet ska utformas på ett sådant sätt att gatan tydligt uppfattas som en plats för gående.
 • Kantsten (trottoarkant) ska inte finnas.
 • Gatan kan vara möblerad.
 • Tillgängliga stråk för barn, äldre och personer med funktionsvariationer ska finnas, även förbi uteserveringar.
 • Tillgängligheten för räddningstjänst, renhållnings-/snöröjningsfordon och leveranser ska säkerställas.

Exempel på möblering kan vara sittplatser, grönska och annan gatuutrustning.