Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Ett gångfartsområde är en typ av lokalgata där alla trafikantslag delar på en gemensam yta. Gångfartsområde används i det lite mindre, lokala nätet i centrala lägen och på platsbildningar/torg. För att reglera en gata som ett gångfartsområde krävs en lokal trafikföreskrift och regleringen innebär att:

 • fordon inte får köras med högre hastighet än gångfart
 • fordon inte får parkeras
 • förare har väjningsplikt mot gående
 • utformningen ska vara sådan att det framgår att gående nyttjar hela ytan och att det inte är lämpligt att föra fordon med högre hastighet än gångfart
Vägmärke E9, gångfartsområde

För att det ska vara lämpligt att reglera ett område/en gata som gångfartsområde krävs att:

 • andelen gående är eller förväntas bli stor i förhållande till andelen fordon under stora delar av dygnet
 • behovet av genomfart för biltrafik är liten eller obefintlig
 • gatan inte trafikeras av kollektivtrafik eller genomgående tung trafik
 • gatan inte är en del i pendlingscykelnätet eller huvudcykelnätet, men den kan vara en del av det lokala cykelnätet
 • eventuella in- och utfarter från fastigheter undviks, anslutande/korsande gator (som inte är gångfartsgator) minimeras

Exempel på befintliga gångfartsområden i Göteborg är Magasinsgatan och Haga Nygata.

För att uppnå ett välfungerande gångfartsområde är utformningen väsentlig. Några saker att tänka på:

 • Gaturummet ska utformas på ett sådant sätt att gatan tydligt uppfattas som en plats för gående.
 • Kantsten (trottoarkant) ska inte finnas.
 • Gatan ska vara möblerad.
 • Tillgängliga stråk för barn, äldre och personer med funktionsvariationer ska finnas, även förbi uteserveringar.
 • Tillgängligheten för räddningstjänst, renhållnings-/snöröjningsfordon och leveranser ska säkerställas.
 • Gaturummet ska inte delas in i köryta respektive gångyta.

Exempel på möblering kan vara sittplatser, grönska och annan gatuutrustning. Möbleringen ska hjälpa till att bryta raka körlinjer och att sänka biltrafikens hastighet.

Vägmärke E9, gångfartsområde
Vägmärke E10, gångfartsområde upphör