Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Signalreglering av en korsning kan användas för att fördela kapacitet mellan tillfarter och trafikantgrupper och kan till exempel användas vid ojämna trafikflöden för att förbättra framkomligheten.

Signalreglering:

  • är inte en trafiksäkerhetsåtgärd
  • får endast användas i korsningar med skyltad hastighet på 70 km/h eller lägre
  • används för att ge prioritet för kollektivtrafik eller utryckningsfordon.

Ljudsignalen har tre funktioner för personer med nedsatt syn; den underlättar lokalisering av passagen, informerar om när det är grönt och vägleder över gatan.

Vid utformning av signalreglerade korsningar måste behov av refuger/ytor för signalstolparnas placering säkerställas. Stolpen ska placeras så att tryckknappen kan nås från både ramp och platådel. Tryckknappen bör placeras högst en meter över marken. Se även standardritningarna 5510 och 5511. Här framgår hur stolpars ska placeras och hur refuger ska utformas.

Trafiksignalanläggning ska ha fristående apparatrum som placeras på kommunalägd mark. För information om placering och utrymmesbehov tas kontakt med Kompetens ”Trafiksignaler”.

I signalreglerade korsningar regleras cykelkorsningar som cykelpassager och markeras med vägmarkering (M16) i syfte att vägleda cyklisten genom korsningen. I kombination med övergångsställe markeras enbart en rad med vägmarkering (M16).

Väntytor för gående och cyklister ska finnas i anslutning till korsningar där de annars riskerar att hindra framkomligheten, se vidare under 3GH Väntytor för gående och cyklister.