Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Uppföljning av gemensamma miljökrav för entreprenader

I alla upphandlingar ska följande tre dokument ingå:

  • Gemensamma miljökrav för entreprenader 
  • Vägledning till gemensamma miljökrav för entreprenader 
  • Stadsmiljöförvaltningens anvisning för miljöbonus i entreprenader

För mer information om dokumenten, se kap. 13BA Miljökrav vid upphandling av entreprenader 

Uppföljning av hur entreprenören uppfyller kraven görs genom miljörevisioner. En miljörevisor kontrollerar på plats hur kraven uppfylls. Byggledare och representant för entreprenören ska också delta i miljörevisionen. Miljörevisorn sammanställer en rapport som delges miljöhandläggaren, planeringsledaren/projektledaren, byggledaren och entreprenören. Avvikelser hanteras av planeringsledaren/projektledaren.

Om entreprenören begär miljöbonus ska alltid kontroll av fordon och arbetsmaskiner göras. Planeringsledaren/projektledaren reglerar bonus och viten.

Följande kontrolleras:

  • Drivmedel
  • Emissionskrav på motorer i lätta fordon tunga fordon och arbetsmaskiner
  • Att hydraulvätskor och hydrauloljor uppfyller miljöegenskapskraven i Svensk Standard SS 155434
  • Ytterligare kontroller läggs till vid behov

Uppföljning av stadsmiljöförvaltningens/exploateringsförvaltningens generella miljökrav

Förutom uppföljning av de gemensamma miljökraven gör stadsmiljöförvaltningen/exploateringsförvaltningen även uppföljning av de generella miljökraven som ställs i projekt och drift- och underhållsentreprenader. Uppföljningen sker stickprovsmässigt.

Uppföljningen görs genom miljörevisioner. En miljöhandläggare gör platsbesök på entreprenaden och kontrollerar hur kraven uppfylls. På denna revision ska samma representanter som deltar vid uppföljning av de gemensamma miljökraven närvara. Miljörevision görs utifrån ”Checklista för miljörevision” som finns till höger på sidan. Avvikelser hanteras av planeringsledaren/projektledaren.