Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Detta kapitel innehåller anvisningar för projektering av anläggningar på allmän platsmark i Göteborgs stad.
All projektering ska göras utifrån den specifika platsens förutsättningar. Tidigare utförd planering, trafik- och utformningsförslag, förprojektering etc. ska ligga till grund för projekteringsarbetet. Avsteg från standard eller anvisning beskriven i TH får inte ske utan särskilt godkännande av trafikkontoret respektive park-och naturförvaltningen.
Se vidare 1 Om TH.