Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Bitumenbundna överbyggnadslager ska följa trafikkontorets 13PA1 TBv/belTeknisk beskrivning väg/beläggning – funktionella egenskaper. Text i TDOK 2013:0529 version 4.0 är rådgörande, se dokument till höger.

Vid arbeten där asfaltbeläggning i spår ska utföras ska Teknisk beskrivning spårväg/Beläggning – funktionella egenskaper, 13PA2 Asfalt i spår, användas. Spårvägsbanan ska dimensioneras för ÅDT>4000 fordon. 

Vid förändring av trafikföringsprincip på befintliga gator och vägar såsom kantstensflyttning, förträngningar, breddning etc. där beläggning påverkas i hög utsträckning eller där asfaltfogar riskerar att hamna i hjulspåren ska hela gatans bredd asfalteras. Ny beläggning påbörjas så att tvärgående asfaltskarv läggs ca 5 – 10 m före och efter åtgärdsområde.