Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Växtbäddar för träd kan utföras på olika sätt, beroende på förutsättningarna. Även om växtbäddarna för träd är dimensionerade enligt standardritningarna i Teknisk Handbok, ger de ett begränsat utrymme för rottillväxt. Trädens rötter söker sig alltså med tiden utanför växtbädden. Det är därför viktigt att ta hänsyn till omgivande mark vid val av växtbädd för träd. 

Vid projektering ska stora och sammanhängande växtbäddar alltid eftersträvas där det är möjligt.

För träd i grönyta ska en växtbädd på minst 16m2 och ett djup 1 meter bör eftersträvas.

För träd i hårdgjord yta ska en växtbädd på minst 25m3/träd eftersträvas med utgångspunkt från standardritning J3:E.

Sträva alltid efter att leda in dagvatten till växtbäddarna om möjligt både genom höjdsättning, brunnar och genom infiltration genom beläggning. På så sätt arbetar vi hållbart med blå-grön-gråa lösningar som i sin tur ger en robusthet i hur vi jobbar med grönska i staden. Se även TH kap 13QH Träd och buskträd.

Näringsberikad växtbädd av kolmakadam är inte lämplig i miljöer där dagvattenrecipienten redan är belastad av en hög grad av näringsämnen och där det ställs stora krav på rening. I dessa fall behöver andra alternativ för dagvattenfördröjning och/eller rening planeras.