Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Syfte

Syftet med övertagandebesked (ÖTB) är att projektet informerar den förvaltande organisationen om vilka anläggningar inom arbetsområdet som ska regleras till den förvaltande organisationen och när. En förutsättning för att den förvaltande organisationen ska ta över en anläggning från projektorganisationen är godkänd för- eller slutbesiktning. Den förvaltande organisationen använder bland annat informationen för att reglera sina olika drift- och funktionsavtal samt för att uppdatera kartverk.

Ansvar

Projektets byggledare ansvarar för att kalla förvaltaren till övertagande samt tillse att förvaltarens representanter har godkänt övertagandet genom att signera övertagandebeskedet. Projektets byggledare ska tillse att övertagandebeskedet är ifyllt samt att dokumentationen är tillgänglig för förvaltarens representanter senast vid syn inför besiktning.

Projektets byggledare ansvarar för att informera förvaltaren om förbesiktning inte verkställs eller slutbesiktningen inte blir godkänd, samt nytt datum för när övertagandet gäller.

När ska mallen användas?

Mallen ”övertagandebesked” ska användas för att reglera när förvaltaren tar över ansvaret för anläggningen i samband med för- eller slutbesiktning, se bild nedan. Övertagandebesked används inte för spåranläggningar med undantag för skötsel av spårvagnshållplatser under verksamhetsområde Gata.
Övertagandet ska genomföras i god tid innan för- eller slutbesiktning. Övertagandebeskedet gäller från och med angiven godkänd för- eller slutbesiktning under förutsättning att alla förvaltarens verksamhetsområden har godkänt övertagandet genom att signera övertagandebeskedet.
Övertagandet kan med fördel genomföras i samband med syner av div. discipliner inom projektet i de fall där det inte är lång tid mellan syn och för- eller slutbesiktning, se 13MA Syn inför besiktning.

I de pågående projekt där ingen driftförändring gjorts vid byggstart ska även avgående mängder redovisas. Detta för att totalen ska bli rätt i förvaltarens kartverk.
Har projektet möjlighet att bifoga arbetsområdet som dwg-fil enligt 12AJ1 Drift- och underhållsgranskning, rubrik ” Väglinjeförändringar/Kantlinjer, Mittlinjer och Arbetsområde DWG” så kan förvaltaren hjälpa till att ta fram avgående mängder. Då behöver inte projektets representant själv fylla i alla avgående mängder i mallen. Arbetsområdet och övertagandebeskedet behöver då skickas till kompetens ”TKgeodata” minst 10 arbetsdagar innan projektet behöver det.

Observera att dokumentet ”klottersanering” ska bifogas för berörda anläggningar, se 12CG10 Klotterskydd och klottersanering.
Observera att vid in- och urkoppling av elanläggningar ska driftansvarig kontaktas, se 12S Belysning.

Vilka dokument ska bifogas?

Tillsammans med ifyllt övertagandebesked ska alltid en översiktskarta, som tydligt markerar vilket område som avses, bifogas. Dokumentation enligt mall ”övertagandebesked” lämnas över från projektets byggledare till den förvaltande organisationens byggledare innan besiktning till respektive kontaktperson under aktuella rubriker i listan nedan. Dokumentationen behövs för att den förvaltande organisationen ska kunna ta hand om anläggningen till dess att relationshandlingen inkommer.

Skillnad mellan ”driftförändring” och ”övertagandebesked”

Till skillnad från mallen ”driftförändring” används ”övertagandebesked” för att reglera övertagande av ansvar för anläggningarna, inklusive skötsel, mellan projektorganisationen och förvaltaren i samband med för- eller slutbesiktning. Driftförändring används för att reglera ansvaret av skötsel mellan projektorganisationen och förvaltaren, exempelvis när en anläggning helt eller delvis kommer att byggas om eller ingå i arbetsområdet, se 12CG3 Driftförändring

Vem ska kallas i samband med övertagande?

Gatuanläggningar och dagvatten inklusive spårvagnshållplatser

Stadsmiljöförvaltningens byggledare enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer”. Observera att byggledare under avsnitt ”1.01 Gatuunderhåll” samt byggledare under avsnitt ”1.06 Vinter och barmarksunderhåll” ska kallas.
Se avsnitt 1.01 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.
Se avsnitt 1.06 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Gata spårvagnshållplats

Till skillnad från mallen ”driftförändring” används ”övertagandebesked” för att reglera övertagande av ansvar för anläggningarna, inklusive skötsel, mellan projektorganisationen och förvaltaren i samband med för- eller slutbesiktning. Driftförändring används för att reglera ansvaret av skötsel mellan projektorganisationen och förvaltaren, exempelvis när en anläggning helt eller delvis kommer att byggas om eller ingå i arbetsområdet, se 12CG3 Driftförändring.

Gatubelysning

Stadsmiljöförvaltningens byggledare för respektive funktionsområde belysning samt funktionsentreprenören för området.
Se ”funkområden belysning” till höger på sidan.

Trafiksignal

Stadsmiljöförvaltningens byggledare för respektive funktionsområde trafiksignal samt funktionsentreprenören för området.
Se ”funkområden trafiksignal” till höger på sidan.

Tekniska anläggningar

Stadsmiljöförvaltningens byggledare för tekniska anläggningar, se respektive område nedan:

Avfuktare

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Cykelpumpar

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Elstople för torghandel

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Fläktar

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Hissar

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Katodskydd

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Markvärme

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Oljeavskiljare

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Pumpanläggning (kopplad till elanläggning)

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Rulltrappor

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

 

Byggnadsverk – broar, tunnlar, bergsskärningar, stödmurar, tråg, kajer med flera

Stadsmiljöförvaltningens förvaltare.
Se kompetens ”Förvaltare, konstruktioner” till höger på sidan.

Park, natur och vegetation i gatumiljö

Stadsmiljöförvaltningens förvaltare.

Se kompetens ”Förvaltare, Allmän plats; Park, Natur, samt vegetation” till höger på sidan.

Till vem ska övertagandebeskedet skickas?

Undertecknat och skannat övertagandebesked skickas av projektets byggledare till respektive berörd driftansvarig/förvaltare samt närvarande vid övertagandet. Om det finns en mottagarkoordinator i projektet skickar projektets byggledare det undertecknade övertagandebeskedet till mottagarkoordinatorn för distribution, se kompetens ”Bevakande projektledare” till höger på sidan.
För externa exploateringar är det stadsmiljöförvaltningens bevakande projektledare som projektets byggledare ska skicka det undertecknade övertagandebeskedet till. Den bevakade projektledaren distribuerar informationen.

Gatubelysning

Se kompetens ”Förvaltare, belysning” till höger på sidan.

Trafiksignal

Se kompetens ”Förvaltare, trafiksignaler” till höger på sidan.

Tekniska Anläggningar

Se kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Byggnadsverk

Se kompetens ”Förvaltare, konstruktioner” till höger på sidan.

Park, natur och vegetation i gatumiljö.

Stadsmiljöförvaltningens förvaltare
Se kompetens ”Förvaltare, Allmän plats; Park, Natur samt vegetation” till höger på sidan,
kompetens ”Förvaltare, gatudrift” till höger på sidan samt
kompetens ”Förvaltare, gatuunderhåll” till höger på sidan.

Gatuanläggningar och dagvatten inklusive spårvagnshållplatser

Se kompetens ”Förvaltare, gatudrift” för vinter- och barmarksrenhållning inklusive Gata spårvagnshållplats samt
Se kompetens ”Förvaltare, gatuunderhåll” till höger på sidan.

Kontaktcenter

Se kompetens ”Kontaktcenter” till höger på sidan.