Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Syfte

Syftet med övertagandebesked är att den förvaltande organisationen ska få kännedom om vilka anläggningar inom arbetsområdet som ska tas över av den förvaltande organisationen och när. En förutsättning för att den förvaltande organisationen ska ta över en anläggning från projektorganisationen är godkänd för- eller slutbesiktning. Den förvaltande organisationen använder bland annat informationen för att reglera sina olika drift- och funktionsavtal samt för att uppdatera kartverk.

När ska mallen användas?

Mallen ”övertagandebesked” ska användas för att reglera när förvaltaren tar över ansvaret för anläggningen i samband med för- eller slutbesiktning, se bild nedan.
Övertagandet ska genomföras i god tid innan för- eller slutbesiktning men börjar att gälla samma dag som förbesiktning eller godkänd slutbesiktning sker.
Övertagandet kan med fördel genomföras i samband med syner av div. discipliner inom projektet i de fall där det inte är lång tid mellan syn och för- eller slutbesiktning, se 13MA Syn inför besiktning.
Projektets byggledare ansvarar för att kalla förvaltaren till övertagande. Projektets byggledare ansvarar för att informera förvaltaren om förbesiktning inte verkställs eller slutbesiktningen inte blir godkänd, samt nytt datum för övertagande.

I de pågående projekt där ingen driftförändring (fd driftstart) gjorts vid byggstart ska även avgående mängder redovisas. Detta för att totalen ska bli rätt i förvaltarens kartverk.
Har projektet möjlighet att bifoga arbetsområdet som dwg-fil enligt 12AJ1 Drift- och underhållsgranskning, rubrik ” Väglinjeförändringar/Kantlinjer, Mittlinjer och Arbetsområde DWG” så kan förvaltaren hjälpa till att ta fram avgående mängder. Då behöver inte projektets representant själv fylla i alla avgående mängder i mallen. Arbetsområdet och övertagandebeskedet behöver då skickas till kompetens ”TKgeodata” minst 10 arbetsdagar innan projektet behöver det.

Observera att dokumentet ”klottersanering” ska bifogas för berörda anläggningar, se 12CG10 Klotterskydd och klottersanering.
Observera att vid in- och urkoppling av elanläggningar ska driftansvarig kontaktas, se kapitel 12S Belysning.

Vilka dokument ska bifogas?

Tillsammans med ifyllt övertagandebesked ska alltid en översiktskarta, som tydligt markerar vilket område som avses, bifogas. Dokumentation enligt mall ”övertagandebesked” lämnas över från projektets byggledare till den förvaltande organisationens byggledare innan besiktning till respektive kontaktperson under aktuella rubriker i listan nedan. Dokumentationen behövs för att den förvaltande organisationen ska kunna ta hand om anläggningen till dess att relationshandlingen inkommer.

Skillnad mellan ”driftförändring” och ”övertagandebesked”

Till skillnad från mallen ”driftförändring” används ”övertagandebesked” för att reglera övertagande av ansvar, inklusive skötsel, för anläggningen i samband med för- eller slutbesiktning.

Vem ska kallas i samband med övertagande?

Gatubelysning

Trafikkontorets byggledare för respektive funktionsområde belysning samt funktionsentreprenören för området.
Se ”funkområden belysning” till höger på sidan.

Trafiksignal

Trafikkontorets byggledare för respektive funktionsområde trafiksignal samt funktionsentreprenören för området.
Se ”funkområden trafiksignal” till höger på sidan.

Tekniska anläggningar

Trafikkontorets byggledare för tekniska anläggningar, se respektive område nedan:

Avfuktare

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Cykelpumpar

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Elstople för torghandel

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Fläktar

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Hissar

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Katodskydd

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Markvärme

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Oljeavskiljare

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Pumpanläggning (kopplad till elanläggning)

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan samt kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Rulltrappor

Se avsnitt 1.09 tekniska anläggningar enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

 

Byggnadsverk – broar, tunnlar, bergsskärningar, stödmurar, tråg, kajer med flera

Trafikkontorets förvaltare.
Se kompetens ”Förvaltare, konstruktioner” till höger på sidan.

Byggnadsverk Park- och Natur – broar, bergsskärningar, stödmurar, kajer med flera

Park- och Naturförvaltningens (PoNf) tekniska förvaltare.
Se kompetens ” Förvaltare, Kajer, inre vattenvägar, kanaler, byggnadsverk samt BaTMan (PoNf)” till höger på sidan.

Park- och Naturs anläggningar; Allmän plats; Park, Natur, icke trafikala Torg, samt TKs vegetation.

Park- och Naturförvaltningens förvaltare
Se kompetens ”Förvaltare, Allmän plats; Park, Natur, icke trafikala Torg, samt TKs vegetation” till höger på sidan.

Gatuanläggningar och dagvatten

Trafikkontorets byggledare enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer”. Observera att byggledare under avsnitt ”1.01 Gatuunderhåll” samt byggledare under avsnitt ”1.06 Vinter och barmarksunderhåll” ska kallas.
Se avsnitt 1.01 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.
Se avsnitt 1.06 enligt ”kontaktlista Drift och funktionsentreprenörer” till höger på sidan.

Till vem ska övertagandebeskedet skickas?

Undertecknat och skannat övertagandebesked skickas av projektets byggledare till respektive berörd driftansvarig/förvaltare samt närvarande vid övertagandet.
För externa exploateringar är det trafikkontorets bevakande planeringsledare som distribuerar informationen.

Gatubelysning

Se kompetens ”Förvaltare, belysning” till höger på sidan.

Trafiksignal

Se kompetens ”Förvaltare, trafiksignaler” till höger på sidan.

Tekniska Anläggningar

Se kompetens ”Förvaltare, Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Byggnadsverk

Se kompetens ”Förvaltare, konstruktioner” till höger på sidan.

Byggnadsverk Park- och Natur – broar, bergsskärningar, stödmurar, kajer med flera

Park- och Naturförvaltningens(PoNf) tekniska förvaltare.
Se kompetens ” Förvaltare, Kajer, inre vattenvägar, kanaler, byggnadsverk samt BaTMan (PoNf)” till höger på sidan.

Park- och Naturs anläggningar; Allmän plats; Park, Natur, icke trafikala Torg, samt TKs vegetation.

Park- och Naturförvaltningens förvaltare
Se kompetens ”Förvaltare, Allmän plats; Park, Natur, icke trafikala Torg, samt TKs vegetation” till höger på sidan,
kompetens ”Förvaltare, gatudrift” (endast TKs vegetation i övertagandebeskedet) till höger på sidan samt
kompetens ”Förvaltare, gatuunderhåll” (endast TKs vegetation i övertagandebeskedet) till höger på sidan.

Gatuanläggningar och dagvatten

Se kompetens ”Förvaltare, gatudrift” samt
Se kompetens ”Förvaltare, gatuunderhåll” till höger på sidan.

Kontaktcenter

Se kompetens ”Kontaktcenter” till höger på sidan.

Dokument
Kontakter