Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Asbjörn Hanssen

Arbetet ska beskrivas, i tillämpliga delar, under kod och rubrik BEB.12 och aktuell kod och rubrik under DDB.3.

Ett alternativ för att kunna spara träd inom ett område där omfattande byggnation planeras är att flytta träden till en ny plats inom området. Att flytta träd för skydd vid exploatering är en vanligt förekommande metod i Syd- och Mellaneuropa. Det är emellertid alltid förenligt med risker att flytta ett stort träd då flytten innehåller flera moment. På grund av detta ska det alltid utföras flera och noggranna undersökningar innan en flytt av ett träd utförs. Inom detta kapitel beskrivs exempel på hur olika typer av hur träd kan flyttas och vad som krävs gällande förberedande arbete och efterarbete.

Oavsett vilken metod som väljs är det viktigaste att trädet flyttas med så stor rotklump som möjligt och att skötseln av trädet fullföljs efter flytt. Bristande skötsel, främst i form av utebliven bevattning, är den främsta orsaken till att flyttning av stora träd misslyckas. Enligt den tyska standarden (FFL 2005), som närmast kan jämföras med svenska ”Anläggnings-AMA”, kalibreras rotklumpsstorleken genom att multiplicera stamdiametern mätt på en meters höjd med 10. Har trädet en stamdiameter på 30 cm så ska alltså cirkelns diameter för rotklumpen vara 300 cm. Dessutom ska det också strävas efter att rotklumpen ska vara så jämnrund under markytan som möjligt för att så stor jordvolym som möjligt ska följa med trädet vid en flytt. En förenkling av beräkningen av rotklumpens diameter samt skopvolym kan ses i Tabell nedan.

 

Flytt med specialmaskiner

Specialmaskiner anpassade för trädflytt har grävaggregat som tar upp rotklumpar på mellan 1,3-3 meter i diameter. De största aggregaten ger en klumpvolym på över 6 m3. Detta ger möjlighet att flytta träd med en stamdiameter upp till 30-40 cm. Upptagning och flyttning sker i ett moment och med samma maskin. Vid mindre träd med stamdiameter mindre än 10 cm kan träden även flyttas med gott resultat med grävmaskin eller hjullastare, förutsatt att hanteringen sker på ett fackmannamässigt sätt. Det viktigaste när det gäller val av metod för att flytta träd är att förhållandet mellan trädets storlek och den rotklump som ska följa med trädet vid upptagandet blir korrekt.

 

Vid flytt av träd med trädflyttningsmaskin kan följande orsaker försvåra eller omöjliggöra flytt:

 • Förekomst av aktiva ledningar och kablar i marken som ej kan flyttas inom området för upptagning eller placering av trädet
 • Ytligt berg eller förekomst av större stenar och block (fraktioner över 300 mm)
 • Högtstående grundvatten på den nya växtplatsen (mindre än 1,5 meter från markytan)
 • Begränsad framkomlighet för transport av träd vid broar, viadukter, skyltar och luftledningar

 

Innan trädet flyttas ska följande åtgärder genomföras/undersökas:

 • Eventuella ytliga horisontella rötter ska friläggas och rotskäras minst 1,5 meter räknat från stammens mittpunkt
 • Transportvägen kontrolleras så att det finns fritt utrymme för upptagning, transport och placering av trädet på ny plats eller tillfällig depå
 • Eventuell markbeläggning tas i god tid bort i en radie upp till 3 meter runt trädet. Marken ska ha bärighet för avsedd maskin
 • Markavlastande skydd (till exempel körplåtar) ska användas vid upptag, transport och nedsättning av trädet
 • Trädets krona kan reduceras med cirka 10-20 volymsprocent beroende på hur mycket rötter som trädet förlorar vid upptagningen

Vid direktflytt från befintlig till ny växtplats, grävs ett hål med maskinen på den nya växtplatsen. Därefter lyfts trädet upp med maskinen och transporteras till det uppgrävda hålet med samma passform och sätts ner. Om ett träd inte kan återplanteras direkt kan trädet tas upp och placeras i tillfällig depå (temporär plantskola) och återplanteras när tid och plats finns för att åter plantera trädet. Återflytt från temporär plats till permanent plats kan antingen ske med trädflyttningsmaskin eller med en större hjullastare beroende på trädets storlek och transportens längd.

 

Efter nedsättning på ny växtplats ska följande göras:

 • En vitaliseringszon grävs ca 1 meter runt jordklumpen. I detta område beskärs skadade rötter och området jordförbättras med näringsrik jord
 • Trädet förankras med trädstöd
 • Lindning av stam med juteväv eller motsvarande material mot avdunstning kan vid behov användas
 • Ett till två år efter flytten tas mindre, döda, grenar bort
 • Trädet ska vattnas kontinuerligt och beräkningen av bevattningsmängder ska ske med fuktighetsmätning av marken närmast rotklumpen

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.