Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Vid avrop enligt ramavtal ska upphandlingsmöte enligt ”Mall upphandlingsmötesprotokoll” hållas. I samband med att detaljprojekteringen startar ska startmöte för projektering ske. Syftet är att klarlägga frågor om kvalitet, tidplan och kostnader.
Protokoll skrivs enligt ”Mall projekteringsmötesprotokoll”. Viktigt att anpassa mallen till specifikt projekt tidigt i projekteringsfasen och att konsulten noggrant följer krav och hänvisningar till olika kapitel i Teknisk Handbok.

Dokument