Arkivversion 2021:1
Foto: Jonas Andersson

Vid avrop enligt ramavtal ska upphandlingsmöte enligt ”Mall upphandlingsmötesprotokoll” hållas. I samband med att detaljprojekteringen startar ska startmöte för projektering ske och protokollföras enligt ”Protokoll startmöte projektering (mall)”. Syftet är att klarlägga frågor om kvalitet, tidplan och kostnader.

Protokoll skrivs enligt ”Protokoll projekteringsmöte (mall)”. Viktigt att anpassa mallen till specifikt projekt tidigt i projekteringsfasen och att konsulten noggrant följer krav och hänvisningar till olika kapitel i Teknisk Handbok.

Dokument