Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Vid placering av träd i gaturummet ska hänsyn tas både till trädets behov av livsutrymme och krav på trafiksäkerhet. För att åstadkomma plats och goda livsutrymmen för träd krävs bra planering redan i tidigt skede. Tillräckliga utrymmen ska avsättas för träd i förhållande till körbanor, korsningar, byggnader, husfasader, utrustning, ledningar mm.

Större träd är oeftergivliga och kan utgöra en betydande trafiksäkerhetsrisk med allvarliga skadekonsekvenser som följd vid en påkörning. Placering av träd ska alltid uppfylla kraven på hinderfri bredd och säkerhetszon och ska inte placeras siktskymmande.

Träd som står intill bilväg behöver kunna stammas upp till 4,7 meter efter ett antal år, träd intill cykelbana och gångbana ska kunna stammas upp till 3,5 meter.

Se vidare avsnitt 3I Sikt, 3CB Utrymme cykeltrafik  och 3DA Utrymme fordonstrafik . För trädplacering i anslutning till bilkörbana med hastighet VR 60 km/h och högre se VGU (hinder, säkerhetszon etc).

Figur Planeringsmått träd

Träd ska samplaneras med belysning och övrig gatutrustning/möblering. Belysningsstolpar placeras lämpligen mitt mellan två träd i en trädrad. C-C-mått mellan gatuträd i rad är ofta mellan 8-15 m, beroende på art, gestaltning, kringutrymmen mm. Vanligt förekommande C-C-mått för belysningsstolpar: Se 3LE Planeringsstöd .

Träd ska även samplaneras med ledningar, dagvatten mm. se 12TA1.6 Placering av stolpar, träd och buskage.

När utrymmet är begränsat

Ibland kan någon av nedanstående principer vara alternativ då man vill skapa plats för träd i redan trånga sektioner.

Figur Alternativa trädplaceringar.